Reštaurácie, denné menu, jedálne lístky, rezervácie | Don Appetit Súhlas s podmienkami používania reštauračného portálu Don Appetit
Spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane údajov z cookies a ďalších technológií, za účelom hodnotenia návštevnosti webu, tvorby štatistík, oslovenia nových a existujúcich zákazníkov a ochrany vlastných práv. Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na hore uvedené účely. V nastavení vášho prehliadača môžete odmietnuť ukladanie cookies. Viac informácií o spracovaní Vašich údajov a Vašich právach nájdete v Informáciách o spracovaní osobných údajov.
clear

Súhlas s podmienkami používania reštauračného portálu Don Appetit

PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU A PRÁVNE OBMEDZENIA

Čl. I Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom webového portálu www.donappetit.sk (ďalej len ako „Portál“ ) je obchodná spoločnosť Up Slovensko, s. r. o., so sídlom Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01, IČO: 313 966 74, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 9085/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a návštevníkom Portálu (ďalej len ako „Používateľ“) a medzi Prevádzkovateľom a partnerskými zariadeniami (napr. reštauráciami, jedálňami a pod., ďalej len ako „Partnerské zariadenia“).

3. Každý Používateľ a Partnerské zariadenie sú povinné oboznámiť sa s podmienkami používania Portálu. Používateľ svojou návštevou Portálu, registráciou na Portáli a jeho ďalším používaním potvrdzuje, že bol s podmienkami používania Portálu oboznámený a súhlasí s nimi.


Čl. II Obsah Portálu a jeho použitie

1. Portál vrátane svojho obsahu, textov, vizualizácie, dizajnu, ochrannej známky, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jeho obsah (ďalej len „Obsah“) je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok. Portál poskytuje možnosť editovať, publikovať a rozposielať dáta o dennej ponuke reštaurácií – obedových menu  na iné portály, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Partnerským zariadením. Portál umožňuje vytvorenie vlastných web stránok vybratím služby Web a požadovaného template a ich publikáciu na zvolenej doméne tretej alebo druhej úrovne. Pod doménou tretej úrovne sa rozumie doména typu: názovrestauracie.donappetit.sk. Pod doménu druhej úrovne sa rozumie doména vo vlastníctve Partnerského zariadenia na ktorú bude web presmerovaný napr. názovrestaurácie.sk V prípade domény druhej úrovne je technické nastavenie zodpovednosťou Partnerského zariadenia a Prevádzkovateľ Portálu nepreberá zodpovednosť za tieto technické činnosti.

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje a Používateľ používaním Portálu výslovne berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva k funkciám a vlastnému Portálu a predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas na akékoľvek použitie Obsahu Portálu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“).

3. Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi a Partnerským zariadeniam nevýhradné právo využívať Obsah Portálu výlučne pre osobnú potrebu Používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie Obsahu Portálu (ako celku alebo jeho jednotlivých častí, napr. profilu Partnerských zariadení recenzií, hodnotení a pod.) si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa s takýmto použitím. Uvedené platí aj pre používanie Obsahu Portálu na webových lokalitách tretích strán prepojených s touto Lokalitou. Prevádzkovať umožňuje automatizované rozposielanie časti Obsahu Portálu webovým vybraným lokalitám tretích strán modulom distribútor. Partnerské zariadenie musí mať s lokalitami tretích strán uzatvorené zmluvy.


4. Prevádzkovateľ poskytuje Partnerským zariadeniam priestor na prezentovanie svojich služieb a činnosti v Obsahu Portálu formou balíkov služieb MINI, KLASIK a MAXI (ďalej len „Balík“). Obsah a cena Balíkov je uvedená vo Všeobecných obchodných podmienkach. Akékoľvek iné použitie Obsahu Portálu si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa s takýmto použitím.

5. Akékoľvek použitie Obsahu Portálu na ďalších webových lokalitách bez súhlasu Prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Používateľovi a/alebo Partnerskému zariadeniu oprávnenie na používanie Portálu, ak Používateľ a/alebo Partnerské zariadenie využíva Portál v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi či porušuje tieto podmienky používania Portálu. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie Používateľa, okamžité obmedzenie používania Portálu alebo zamedzenie používania Portálu voči Používateľovi a vyžadovať u Používateľa a/alebo Partnerského zariadenia okamžité zničenie všetkých prevzatých a vytlačených materiálov z Obsahu Portálu a/alebo lokalít prepojených s týmto Portálom.Čl. III Právna zodpovednosť

1. Povinnosti Prevádzkovateľa ohľadom vlastných Balíkov a služieb sa riadia výlučne všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), s ktorými sa dodávajú, a nič na tejto Lokalite sa nemôže vysvetľovať v rozpore s príslušnými VOP pre daný Balík a/alebo službu.

2. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, dopĺňať a mazať akúkoľvek časť Obsahu Portálu. Každý Používateľ a Partnerské zariadenie Portálu teda berie na vedomie, že ktorákoľvek zverejnená informácia môže byť kedykoľvek zmenená, doplnená alebo vymazaná či už z dôvodu aktualizácie, z dôvodu odstránenia chybnej či spornej informácie, alebo aj bez udania dôvodu.


Čl. IV Obmedzenie právnej zodpovednosti

1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za sprístupnený a uverejnený Obsah, nezodpovedá ani za jeho gramatickú správnosť. Toto obmedzenie zodpovednosti sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na všetky Partnerské zariadenia, Používateľov a dodávateľov tzn. tretie strany, ktoré menia Obsah Portálu (napr. formou príspevkov, hodnotení, zverejňovaní informácií a pod.).

2. Každý Používateľ a Partnerské zariadenie využíva Portál a jeho Obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ a ani Tretie strany nezodpovedajú za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií umiestnených na Portáli ani informácií umiestnených na lokalitách prepojených s týmto Portálom.

3. Prevádzkovateľ a ani Tretie strany nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody ani ušlý zisk, ktoré by mohli Používateľom a Partnerským zariadeniam alebo akýmkoľvek tretím stranám vzniknúť alebo ktoré vznikli na základe využitia týchto informácií, resp. Obsahu Portálu.

4. Prevádzkovateľ a ani tretie strany nezodpovedajú za škodu, ktorá môže Používateľom a Partnerským zariadeniam alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s používaním Portálu a jeho Obsahu, resp. ktorá by mohla vzniknúť či vznikla na počítači, pomocou ktorého sa Používateľ a/alebo Partnerské zariadenie snažil na lokality prepojené s touto Lokalitou vstúpiť, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

5. Napriek snahe Prevádzkovateľa a dodávateľov prevádzkovateľa môže dôjsť k výpadkom pripojenia a teda nebude zabezpečené bezchybné fungovanie Portálu. V takýchto výnimočných situáciách, Prevádzkovateľ Portálu ani Tretie strany nezodpovedajú za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia sa k Portáli a/alebo nemožnosti využívania jej Obsahu.


Čl. V Používanie príspevkov, komunikačné fóra

1. Používateľ sa zaväzuje, že pri používaní tohto Portálu sa bude riadiť platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi, a týmito Podmienkami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa, Partnerských zariadení a ani ostatných Používateľov Portálu.

2. Prevádzkovateľ a ním poverené Tretie strany môžu meniť Obsah Portálu (napr. pridávať texty, popisy, hodnotenia, recenzie a pod.). Zakazuje sa na Lokalitu, alebo z Lokality prenášať alebo uverejňovať akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne, pornografické alebo iné materiály, ktoré porušujú platné zákony.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstraňovať časť Obsahu, ktorý je podľa Prevádzkovateľa urážajúci, hanlivý, obscénny alebo inak neprijateľný alebo ktorý poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa a/alebo Portálu, alebo znižuje kvalitu služieb.


Čl. VI Prepojenia na webové lokality tretej strany
1. Prepojenia na webové lokality Tretej strany, ktoré sa nachádzajú na tejto Lokalite, sa poskytujú pre väčšie pohodlie Používateľov a/alebo Partnerských zariadení. Prechodom na tieto prepojenia Používateľ a/alebo Partnerské zariadenie odchádzajú z tejto Lokality. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu z týchto lokalít Tretích strán ani za ich Obsah, informácie, software, produkty, či výsledky ich používania.


Čl. VII Registrácia Používateľa a Partnerského zariadenia

1. Pre sprístupnenie niektorých častí Obsahu Portálu, sa vyžaduje registrácia Používateľa na Portáli.
Registračný formulár je Používateľ povinný vyplniť pravdivo. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť vkladaných informácií bez časového obmedzenia a s týmto cieľom osloviť samotného Používateľa alebo iné subjekty.

2. Používateľ registráciou dáva súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, mesto, adresa elektronickej pošty, telefón, dátum, mesiac a obdobie narodenia s cieľom vykonania registrácie Používateľa na Portáli a jeho následnej identifikácie a s cieľom marketingovej činnosti – zasielania informácií o nových produktoch a službách Prevádzkovateľom (ďalej spoločne všetko len ako „Osobné údaje“).

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že pri spracúvaní Osobných údajov bude postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Osobné údaje poskytne iným subjektom len pokiaľ mu to prikazuje zákon.

4. Používateľ registráciou dáva súhlas so zasielaním informácií o novinkách z Portálu prostredníctvom e-mailu, SMS správ a/alebo formou správ na Portáli. Tieto informačné e-maily sa zasielajú do doby, dokedy sa Používateľ neodhlási z tejto doplnkovej služby u Prevádzkovateľa, resp. v nastaveniach svojho účtu na portáli.

Čl. VIII Ochrana súkromia Používateľa a Partnerského zariadenia

1. Portál môže využívať cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači, alebo zariadení a slúžia najmä k analýze návštevnosti Portálu a k zaisteniu vyššieho komfortu pri jeho používaní) alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré Používateľ a/alebo Partnerské zariadenia predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napr.: informácie o internetových doménach, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na portál. Informácie, ktoré neobsahujú Osobné údaje Používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.


Čl. IX Reklama

1. Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na Portáli sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou Portálu a jeho používaním Používateľ a/alebo Partnerské zariadenia prejavuje súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích strán na ich lokalite. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah zobrazovanej reklamy.


Čl. X Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto podmienok. Niektoré ustanovenia týchto podmienok môžu byť nahradené jednoznačne určenými právnymi oznámeniami alebo podmienkami umiestnenými na príslušných stránkach Portálu. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením podmienok používania vyjadrí Používateľ a/alebo Partnerské zariadenie tým, že bude tento Portál naďalej používať a využívať jeho Obsah a služby Prevádzkovateľa.

Dátum aktualizácie podmienok: 30.3.2017