Reštaurácie, denné menu, jedálne lístky, rezervácie | Don Appetit VOP
Spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane údajov z cookies a ďalších technológií, za účelom hodnotenia návštevnosti webu, tvorby štatistík, oslovenia nových a existujúcich zákazníkov a ochrany vlastných práv. Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na hore uvedené účely. V nastavení vášho prehliadača môžete odmietnuť ukladanie cookies. Viac informácií o spracovaní Vašich údajov a Vašich právach nájdete v Informáciách o spracovaní osobných údajov.
clear

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKYspoločnosti LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. so sídlom: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava,

IČO: 313 966 74, DIČ: 2020321864, IČ DPH: SK 2020321864, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B


na používanie a poskytovanie služieb prostredníctvom internetového portálu Don Appetit,

(ďalej len „VOP_DonAppetit“)I.

Základné pojmy

 1. ,,Prevádzkovateľom“ sa rozumie spoločnosť LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. so sídlom: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 313 966 74, DIČ: 2020321864, IČ DPH: SK 2020321864, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B. Kontaktný e-mail Prevádzkovateľa: admin@don-appetit.sk a tel. číslo: 02/ 32 55 35 33. Orgán dozoru a dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia.

 2. Portálom“ sa vo všeobecnosti rozumie označenie webových stránok, ktoré Používateľom na jednom mieste sústreďujú a prezentujú informácie z požadovanej oblasti . Za portál sa v tomto prípade považuje webová aplikácia s obsahom, ktorá sa nachádza na webovej lokalite www.donappetit.sk, alebo www.don-appetit.sk, alebo www.donapetit.sk, alebo www.don-apetit.sk.

 3. ,,Obsahom“ Portálu sú informácie (texty, popisy, ilustrácie, fotografie, videá, hodnotenia, recenzie a pod.) a ich prevedenie (vizuálne, grafické, dizajnové, slovné a pod.), vrátane všetkých vyobrazení, ochranných známok, ako aj všetkých databáz tvoriacich Portál.

 4. ,,Registrácia“ je úkon, pri ktorom sa informácie o návštevníkovi Portálu zaznamenajú do databázy Používateľov Portálu. Informáciami, ktoré sa počas registrácie zaznamenávajú, sú najmä: meno, priezvisko, e-mailová adresa a heslo používateľa. Registrácia Používateľa prebieha na Portáli dvomi spôsobmi:

  1. registráciou prostredníctvom Portálu – návštevník Portálu zadá potrebné registračné údaje prostredníctvom rozhrania Portálu

  2. registráciou prostredníctvom Facebook účtu – návštevník Portálu sa prostredníctvom Portálu prihlási na svoj Facebook účet a Portál automatizovane získa potrebné registračné údaje

 5. ,,Používateľ“ je fyzická osoba, ktorá používa Obsah Portálu. Používateľom Portálu môže byť:

  1. Používateľ bez registrácie – anonymný návštevník Portálu, ktorému sa zobrazuje len verejná časť Obsahu Portálu

  2. Člen“ – je Používateľ, ktorý sa Registroval na Portáli a zobrazuje sa mu aj privátna časť Obsahu Portálu (napr. profil, obľúbené zariadenia a pod.)

 6. Obchodník“ sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje Partnerské zariadenie a/alebo zariadenia za účelom poskytovania stravovacej služby svojim zákazníkom. Jedná sa o vlastníka Partnerského zariadenia a/alebo zariadení zaregistrovaného v príslušnom registri podnikateľov – obchodný register, živnostenský register.

 7. ,,Partnerské zariadenie“ je každé predajné miesto Obchodníka (aj s donáškovou službou), v ktorom Obchodník oprávnene poskytuje svoje služby zákazníkom a zároveň je evidované na Portáli.

 8. ,,Prezentácia“ Partnerského zariadenia je súbor informácií, ktoré prezentujú konkrétne Partnerské zariadenie na Portáli, napr.: menu, popis zariadenia, galéria obrázkov zariadenia a pod.

 9. ,,Rezervácia“, alebo „Rezervačná služba“ je úkon, keď si Registrovaný Používateľ vopred rezervuje potrebnú kapacitu v Partnerskom zariadení Obchodníka, napr.: stôl. Za rezerváciu sa považuje aj rezervácia, ktorú na Portáli vykoná Obchodník alebo ním poverená osoba.

 10. Výhoda“ – je špeciálna ponuka v niektorých Partnerských zariadeniach podmienená vykonaním platnej Rezervácie a následnou návštevou daného Partnerského zariadenia Členom. Výhodou sa chápe napr.: špeciálne menu, ochutnávka, zľava, bonus či iná špeciálna ponuka daného Partnerského zariadenia. Každú Výhodu a prípadné ďalšie doplňujúce podmienky, ktoré sú potrebné na jej získanie (okrem odoslanej a potvrdenej Rezervácie vykonanej prostredníctvom Portálu alebo Prevádzkovateľa), zverejňuje Partnerské zariadenie vo svojej Prezentácii na Portáli. Čerpanie výhod tiež závisí na aktuálnom stave v danom Partnerskom zariadení.

 11. Virtuálny účet“ – je individuálny účet Používateľa alebo Partnerského zariadenia, evidovaný na Portáli na základe vykonanej Registrácie.

 12. ,,Balík“ je súbor platených alebo neplatených služieb, ktorý ponúka Prevádzkovateľ Partnerskému zariadeniu na Portáli.

 13. ,,Objednávateľ“ je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá objednáva reklamu na Portáli u Poskytovateľa.

 14. Cenník služieb“ je zoznam poplatkov, ktoré je Obchodník povinný hradiť Prevádzkovateľovi za používanie služieb a Balíkov Portálu. Obchodník si rozsah služieb a Balíkov vyberá v sekcii „Predplatené služby“ a po ich objednaní je povinný tieto uhradiť v zmysle platného Cenníka služieb. Platný Cenník služieb je uvedený v sekcii „Predplatené služby“ a je integrálnou súčasťou týchto VOP_DonAppetit.II.

Portál Don Appetit (DA)

 1. Portál Don Appetit (ďalej len „DA“) je online webová stránka, ktorá prezentuje informácie a ponuku stravovacích zariadení (Partnerských zariadení) Používateľom týchto stránok a zároveň im ponúka aj ďalšie pokročilé možnosti, ako napr. pridávanie hodnotení a recenzií zariadení, spoločný výber zariadenia skupinou používateľov formou hlasovania, rezerváciu, agregovanie informácií, tvorbu vlastnej web stránky, analytické a reklamné služby.

 2. DA delí svoj Obsah na verejnú a privátnu časť.

 3. Registráciou získava Používateľ alebo Obchodník prístup k privátnej časti Obsahu Portálu. Pre tento účel sa im vytvorí Virtuálny účet, ktorý oprávňuje na prístup do privátnej časti Obsahu Portálu.

 4. DA nijakým spôsobom nepodmieňuje používanie verejnej časti Obsahu Portálu Registráciou.

 5. Registráciou Používateľ získava prístup k privátnej časti Obsahu: k informáciám o svojom profile, svojim recenziám, hlasovaniam, hodnoteniam reštaurácií, k svojim okruhom, tzn. k priateľom, s ktorými komunikuje prostredníctvom Portálu.

 6. Registráciou Obchodník získava prístup k privátnej časti Obsahu: k CMS, rezerváciám, menuportu, správe webu, štatistickým nástrojom a k správe reklamy. Obchodník, ktorý nepožiadal o správu zariadenia, vidí a pracuje s Portálom na úrovni Používateľa. Obchodník, ktorý požiadal o správu aspoň jedného zariadenia a toto zariadenie mu bolo po overení relevancie schválené Administrátorom Portálu, má okrem používateľského prístupu prístup do Content Management Systému, prostredníctvom ktorého môže editovať svoje údaje na Portáli, v prípade služby „web“ aj na webe.

 7. Len Registrovaný Používateľ môže požiadať o priradenie existujúceho zariadenia nachádzajúceho sa na Portáli k svojmu Virtuálnemu účtu. Prevádzkovateľ následne rozhodne o akceptovaní alebo neakceptovaní tejto žiadosti.

 8. Ak Používateľ zistí, že Portál neobsahuje niektoré existujúce Partnerské zariadenie, môže ho na Portál zadať prostredníctvom príslušného formulára. Prevádzkovateľ následne rozhodne o akceptovaní alebo neakceptovaní tejto žiadosti.

 

 

III.

Registrácia a Rezervácia


 1. Registrácia Člena Portálu je bezplatná a prebieha prostredníctvom tlačidla „Registrovať“. Člen je povinný zadať: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, heslo a odsúhlasiť „Podmienky používania reštauračného portálu Don Appetit“.

 2. Registrácia Obchodníka na Portáli je bezplatná a prebieha prostredníctvom tlačidla „Registrovať“. Obchodník je povinný zadať nasledovné údaje:

  1. prihlasovacie údaje osoby, ktorá Obchodníka bude na portáli spravovať v rozsahu registrácie Člena, a následne:

  2. meno a adresu zariadenia, fakturačné údaje: IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailovú adresu, telefónne číslo a údaje a informácie, ktorými chce svoje zariadenie propagovať na Portáli.

 3. Vykonaním Registrácie a zakliknutím tlačidla „Registrovať“ Člen a Obchodník každý samostatne a na vlastný účet potvrdzujú, že si prečítali tieto VOP_DonAppetit, porozumeli ich obsahu, nemajú k nim žiadne výhrady a vyslovujú s nimi súhlas.

 4. Odsúhlasením týchto VOP_DonAppetit vzniká medzi Prevádzkovateľom a Členom zmluvný vzťah, pričom Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli, že v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení sa ich zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a to najmä ustanoveniami § 269 ods. 2 a § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka.

 5. Odsúhlasením týchto VOP_DonAppetit vzniká medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom zmluvný vzťah v zmysle § 269 ods. 2 a § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka.

 6. Jedna fyzická osoba sa môže na Portáli Registrovať len jedenkrát, a to len s jednou platnou e-mailovou adresou.

 7. Rezerváciu môže vykonať len Člen (Registrovaný Používateľ) Portálu vo vybraných Partnerských zariadeniach, ktoré sa nachádzajú na Portáli.

 8. Postup vytvorenia elektronickej Rezervácie prostredníctvom rezervačného formulára je nasledujúci:

  1. Člen si na Portáli vyberie z ponuky Partnerských zariadení zariadenie, ktoré umožňuje Rezerváciu, a klikne na jej rezervačný formulár, na ktorý môže pristúpiť aj zo stránok daného Partnerského zariadenia, alebo zo svojho účtu;

  2. Člen zadá počet osôb, dátum a čas rezervácie;

  3. Člen potvrdí Rezerváciu kliknutím na tlačidlo „Rezervovať“ ;

  4. Obchodník následne potvrdí Členovi platnosť Rezervácie zaslaním správy na Portál a aj na registrovanú e-mailovú adresu Člena.

 9. Prevádzkovateľ zašle Členovi:

  1. jednu hodinu vopred e-mail s pripomienkou o blížiacej sa Rezervácii;

  2. dve hodiny po Rezervácii e-mail so žiadosťou o hodnotenie navštíveného Partnerského zariadenia;

 10. Platnosť a zrušenie Rezervácie Člena:

  1. Rezervácia Člena je prenosná, teda Rezerváciu v Partnerskom zariadení môžu využiť aj iné osoby ako Člen;

  2. Pri výbere dátumu a času Rezervácie je potrebné, aby sa Člen riadil otváracou dobou a prípadnými doplňujúcimi podmienkami zvoleného Partnerského zariadenia;

  3. Vykonanú Rezerváciu je možné zrušiť len prostredníctvom Portálu;

  4. Obchodník má právo dodatočne zrušiť Členovi už potvrdenú rezerváciu s možnosťou komunikovať mu dôvod zrušenia.

 11. Partnerské zariadenie Obchodníka je ďalej oprávnené zmeniť ponuku menu alebo aj jedálneho lístka.

 12. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené Členom v prípade zmätočnej, nedostatočnej alebo absentujúcej komunikácie zo strany Partnerského zariadenia.

 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu a právo na zmenu v Prezentáciách a Obsahu v Partnerských zariadeniach bez nutnosti predchádzajúceho kontaktovania, informovania alebo súhlasu Členov a/alebo Obchodníkov.

 14. Zmluvný vzťah medzi Členom a Prevádzkovateľom, v súlade s týmito VOP_DonAppetit, trvá po dobu platnosti Registrácie na Portáli. O potvrdení Registrácie a taktiež o zrušení Registrácie Používateľa na Portáli zašle Prevádzkovateľ e-mailovú správu na registrovanú adresu Člena. Pre vylúčenie pochybností je Registrácia Používateľa platná od momentu doručenia potvrdzujúceho e-mailu na jeho adresu až do zaslania e-mailu o zrušení jeho členstva na Portáli (ďalej len „doba platnosti Registrácie“).

 15. Člen môže kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť svoju Registráciu na Portáli prostredníctvom:

  1. tlačidla „Zrušiť môj účet“ vo svojom Virtuálnom účte;

  2. svojou požiadavkou o zrušenie Registrácie zaslanou na e-mailovú adresu admin@don-appetit.sk

Po ukončení členstva má Prevádzkovateľ nárok naďalej používať Obsah (napr.: hodnotenia, recenzie a pod.), ktorý Člen na Portál zapísal počas trvania Členstva, resp. Registrácie. Prevádzkovateľ bude Obsah zrušených Členov Portálu prezentovať pod jednotnou anonymnou Registráciou Portálu.

 1. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zrušiť Registráciu na Portáli bez ďalšieho upozornenia, ktorémukoľvek Členovi, ak:

  1. sa odôvodnene domnieva, že Člen porušuje tieto VOP_DonAppetit a/alebo pravidlá používania reštauračného portálu Don Appetit;

  2. ak člen opakovane vykonáva Rezervácie bez toho, aby ich uplatnil v príslušnom Partnerskom zariadení. Za porušenie týchto VOP_DonAppetit sa nepovažuje, ak Člen riadne zruší už vykonanú Rezerváciu pred uvedeným časom Rezervácie, a to prostredníctvom Portálu.

  3. sa Člen snaží neoprávnene získať Výhody, je Registrovaný pod neplatnou e-mailovou adresou;

  4. je dlhšie ako 12 mesiacov neaktívny a/alebo nevykonal žiadnu Rezerváciu.

V prípade zrušenia členstva Prevádzkovateľom nebudú zrušenému Členovi nijako nahradené jeho prípadné Výhody, na ktoré by mal ako Registrovaný Člen nárok.IV.

Partnerské zariadenia a ich hodnotenie

 1. Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie na to, aby všetky informácie uvedené na Portáli boli vždy aktuálne. Aktuálny zoznam Partnerských zariadení sa nachádza na Portáli a je pravidelne aktualizovaný.

 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť, informácie, ochranu dát a obsah webových odkazov na webové stránky tretích strán umiestnených v Prezentáciách a Obsahu Portálu.

 3. Obsah Portálu je chránený Autorským právom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v Obsahu Portálu, bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek to bude považovať za vhodné.

 4. Partnerské zariadenia sú oprávnené kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom alebo ukončiť zobrazovanie svojej Prezentácie na Portáli, alebo zmeniť svoju ponuku. Prevádzkovateľ Portálu nie je povinný o tomto Členov Portálu informovať.

 5. Člen môže ohodnotiť jedno zariadenie opakovane. Hodnotenie nie je podmienené Rezerváciou cez DA.

 6. Každý Člen môže hodnotiť Partnerské zariadenia formou hodnotení a recenzií nasledovne:

  1. ak Člen nevykonal žiadnu Rezerváciu v danom Partnerskom zariadení (návšteva bez Rezervácie), môže Partnerské zariadenie ohodnotiť formou recenzie (krátkeho textu/príspevku) a/alebo aj hodnotením formou hviezdičiek v ľubovoľnom čase;

  2. ak Člen navštívil Partnerské zariadenie na základe platnej Rezervácie (návšteva s Rezerváciou), môže dané Partnerské zariadenie jedenkrát ohodnotiť formou recenzie (krátkeho textu/príspevku) a/alebo aj hodnotením formou hviezdičiek do 30 dní od uskutočnenej návštevy v danom Partnerskom zariadení.

 7. Hodnotenie Partnerského zariadenia sa zobrazí pod menom Registrovaného Člena. Partnerské zariadenie je oprávnené na hodnotenie Člena reagovať, Prevádzkovateľ môže túto odpoveď na Portáli zverejniť a Člena o tejto reakcii informovať prostredníctvom e-mailu.

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo hodnotenie Člena nezverejniť alebo vymazať, ak:

  1. nadobudne podozrenie, že ide o hodnotenie založené na fiktívnej Rezervácii;

  2. hodnotenie obsahuje vulgárne výrazy, alebo je zjavne nepravdivé, alebo nie je k veci.

 2. Prevádzkovateľ si váži názory a spätnú väzbu od Členov, návštevníkov Portálu, ako aj Partnerských zariadení. Názory a podnety týkajúce sa Obsahu Portálu zasielajte na e-mailovú adresu: admin@don-appetit.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zaslané príspevky citovať, a to aj bez uvedenia mena odosielateľa, podľa svojho uváženia.V.

Pravidlá ochrany osobných údajov

 1. Zakliknutím osobitného tlačidla „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ na Portáli dáva Člen Prevádzkovateľovi Portálu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených počas Registrácie na Portáli a ich následným poskytovaním alebo sprístupnením Partnerskému zariadeniu.

 2. Ak Člen vykoná Rezerváciu, Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje o Členovi Partnerskému zariadeniu, u ktorého bola Rezervácia vykonaná. Člen toto poskytnutie svojich osobných údajov akceptuje, pričom sa riadia nasledujúcimi pravidlami:

  1. návštevník Portálu dáva súhlas s tým, aby ho Prevádzkovateľ zaradil na základe jeho Registrácie na Portáli do zoznamu Členov Portálu, ktorý Prevádzkovateľ vedie najmä v súvislosti s Rezerváciami, resp. rezervačnými službami v Partnerských zariadeniach, ktorých zoznam je uverejnený na stránkach Portálu;

  2. Člen udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uvedie pri Registrácii na Portáli za účelom vykonávania Rezervácií a zároveň udeľuje súhlas na spracovanie týchto osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa služieb, výrobkov, ponúk a informácií Prevádzkovateľa či Partnerského zariadenia, alebo obchodných partnerov Prevádzkovateľa, či Partnerského zariadenia, a pre účely kontaktovania výhercov prípadných marketingových súťaží organizovaných Prevádzkovateľom alebo Partnerským zariadením.

  3. súhlas so zasielaním obchodných oznámení môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu admin@don-appetit.sk, alebo na telefónnom čísle Prevádzkovateľa 02/32 55 35 33, alebo zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Partnerského zariadenia.

  4. súhlas je daný na dobu platnosti Registrácie na Portáli. Registrácia je platná od momentu jej potvrdenia v mailovom účte do momentu zrušenia členstva na Portáli. Po skončení platnosti Registrácie Člena je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu zlikvidovať jeho osobné údaje.

  5. poskytnutie údajov je dobrovoľné;

  6. špeciálne ponuky a Výhody môžu byť Členom zasielané na ich e-mailové adresy alebo na ich Virtuálny účet vedený na Portáli;

  7. Prevádzkovateľ neposkytne ani inak nesprístupní inej tretej osobe než Obchodníkovi údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi na základe vyššie uvedeného súhlasu podľa tohto bodu, a vyvinie maximálne úsilie, aby ani Partnerské zariadenie neposkytlo ani inak nesprístupnilo tretej osobe údaje poskytnuté Partnerskému zariadeniu;

  8. zadaním Vášho e-mailu a hesla sú Vám osobné údaje sprístupnené na Portáli vo Vašom Virtuálnom účte v časti Nastavenia;

  9. Prevádzkovateľ neručí za spracovanie osobných údajov Obchodníkom prostredníctvom jeho Partnerských zariadení a v prípade akýchkoľvek námietok ohľadne spracovania osobných údajov Obchodníkom je potrebné sa obrátiť priamo na Obchodníka alebo na jeho Partnerské zariadenie.

  10. Člen má právo prístupu k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo požiadať Prevádzkovateľa alebo Obchodníka o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie či likvidáciu osobných údajov) v prípade, že zistí alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ alebo Partnerské zariadenie vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou jeho osobného a súkromného života alebo v rozpore so zákonom (najmä ak sú údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania);

  11. nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. Pri spracovaní Vašich údajov Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na technické i organizačné zabezpečenie spracovávaných údajov. Všetky osobné údaje sú uložené na elektronickom úložisku chránenom aktuálnym antivírusovým softvérom a prístup k úložisku je tiež chránený heslom. Všetci zamestnanci Poskytovateľa, ktorí prichádzajú s osobnými údajmi do styku, sú poučení o povinnosti mlčanlivosti a ďalších povinnostiach podľa zákona o ochrane osobných údajov.

  12. zhromažďované a spracovávané údaje je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť v prípadoch vymedzených právnymi predpismi orgánom štátnej správy, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, atď. ;

  13. akékoľvek ďalšie podmienky využívania Rezervácií, resp. rezervačných služieb sprístupnených na Portáli Prevádzkovateľa nie sú týmito pravidlami ochrany osobných údajov dotknuté.


VI.

Reklama

 1. Na Portáli sa môže zobrazovať propagácia produktov a služieb Prevádzkovateľa alebo jeho zmluvných partnerov.

 2. Reklama na Portáli sa objednáva výlučne písomnou formou vyplnením formulára „Objednávka“.

  1. Dohoda o realizácii reklamy je uzatvorená, ak Obchodník on-line riadne vyplní Objednávku z Portálu v časti Predplatené služby.

Prevádzkovateľ Objednávku potvrdí. Za písomný prejav vôle sa považuje právny úkon zmluvných strán vykonaný elektronickými prostriedkami v zmysle ust. § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 1. Obchodník potvrdzuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou Prevádzkovateľa, pričom cena reklamy je stanovená na základe platného Cenníka služieb, ktorý je súčasťou týchto VOP_DonAppetit.

 2. Prevádzkovateľ je povinný realizovať a zobrazovať reklamu v termíne, v rozsahu a v kvalite podľa dohodnutých podmienok v Objednávke, ktorá sa pre účely reklamy považuje za zmluvu.

 3. Súhlas so šírením reklamy Obchodníka Prevádzkovateľom:

  1. uzatvorením Zmluvy Obchodník súhlasí so šírením reklamy Obchodníka na Portáli;

  2. Obchodník potvrdzuje, že je nositeľom a oprávneným používateľom všetkých práv výrobcu, autora či ďalších osôb potrebných na uverejnenie dát v dodanej podobe a zároveň vyhlasuje, že neporušuje žiadne práva iných právnych subjektov;

  3. Obchodník potvrdzuje, že disponuje všetkými prípadnými potrebnými súhlasmi tretích osôb (autorov) so zverejnením, rozširovaním, zmenou a zásahom do reklamy a ostatnými súhlasmi potrebnými podľa príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky na prezentáciu podkladov v rámci realizácie reklamy na Portáli podľa Zmluvy;

  4. v prípade nepravdivosti vyhlásení Obchodníka podľa tohto bodu písmen b. a c. je Obchodník zodpovedný za všetky následky z toho vyplývajúce a povinný vysporiadať všetky príslušné nároky tretích strán.


VII.

Práva a povinnosti Obchodníka

 1. Obchodník má možnosť aktualizovať si základné informácie o svojom Partnerskom zariadení a/alebo Partnerských zariadeniach sám a bezplatne, cez pridelené prihlasovacie meno a heslo získané na základe Registrácie.

 2. Obchodník má možnosť požiadať Prevádzkovateľa o aktualizáciu informácií (ako napr. menu a pod.) v jeho Partnerských zariadeniach, ktoré sa nachádzajú na Portáli za dohodnutý poplatok, ktorý je uvedený v Cenníku služieb týchto VOP_DonAppetit.

 3. Obchodník sa zaväzuje, že nezneužije svoj Virtuálny účet, ktorý mu vznikol Registráciou na Portáli, ktorý má za účelom vykonávania aktualizácie Prezentácie svojich Partnerských zariadení a neumožní jeho použitie tretím osobám, inak v plnom rozsahu zodpovedá za škodu tým spôsobenú Prevádzkovateľovi. V prípade akéhokoľvek podozrenia z prípadného, resp. možného zneužitia svojho Virtuálneho účtu je povinný zmeniť si svoje prihlasovacie údaje (najmä heslo) a ak je potrebné, tak túto skutočnosť oznámiť bezodkladne Prevádzkovateľovi Portálu so žiadosťou o zmenu prihlasovacích údajov, resp. zablokovanie Virtuálneho účtu.

 4. Obchodník sa zaväzuje bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o akýchkoľvek zmenách v údajoch, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, napr. o zmene čísla účtu, informácie o Partnerskom zariadení Obchodníka, dočasnom uzatvorení alebo otvorení nového zariadenia Obchodníka, ukončení činnosti Obchodníka a pod. Obchodník je povinný tieto zmeny bezodkladne aktualizovať vo svojom Virtuálnom účte.

 5. Obchodník je povinný urobiť všetko pre to, aby údaje o jeho Partnerských zariadeniach boli na Portáli v súlade so skutočnosťou.

 6. Ak Obchodník vykonáva aktualizáciu Prezentácií svojich Partnerských zariadení sám, prostredníctvom svojho Virtuálneho účtu registrovaného na Portáli, platí že:

  1. Obchodník preberá plnú zodpovednosť za Obsah údajov uverejnených v Prezentáciách jeho Partnerských zariadení evidovaných na Portáli a zaväzuje sa zbaviť Prevádzkovateľa nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s nekalou súťažou a autorskými právami;

  2. Obchodník sa zaväzuje nezverejňovať na Portáli podklady, údaje alebo informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré ohrozujú verejný poriadok, ktoré môžu poškodiť dobré meno, alebo dobrú povesť Prevádzkovateľa alebo iných osôb, ktoré sú zavádzajúce alebo nepravdivé, ktoré môžu zasahovať do práv tretích osôb. Pokiaľ Obchodník vyššie uvedené údaje alebo informácie na Portáli zverejní, Prevádzkovateľ je oprávnený ich zo stránky odstrániť.

  3. Obchodník nesmie konať tak, aby ohrozil funkčnosť Portálu alebo jeho Obsah a údaje na ňom umiestnené

 7. Obchodník sa zaväzuje platiť Prevádzkovateľovi za poskytované služby podľa platného Cenníka služieb, ktorý je súčasťou týchto VOP_DonAppetit.

 8. Obchodník uzatvorením Zmluvy o reklame s Prevádzkovateľom vyhlasuje, že ním dodané podklady a informácie, ktoré Prevádzkovateľ použije na šírenie reklamy, v celom rozsahu zodpovedajú právnym predpisom, najmä zákonu č. 147/2001 Z. z. o reklame a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 9. Obchodník, ktorý si uzatvorením Zmluvy Objednal u Prevádzkovateľa šírenie reklamy, sa zaväzuje, že Prevádzkovateľovi nahradí škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku šírenia reklamy Obchodníka podľa bodu 10. tohto Článku, t. j. ak podľa príslušných právnych predpisov bude Prevádzkovateľovi ako šíriteľovi reklamy, príslušným orgánom uložená pokuta za porušenie právneho predpisu. Škodu nahradí do 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy na jej nahradenie.

 10. Obchodník zodpovedá za vyhotovenie reklamy aj v prípade, ak reklamu pripraví Prevádzkovateľ podľa podkladov a požiadaviek Obchodníka.

 11. Obchodník, resp. jeho Partnerské zariadenia poskytujú Rezervácie a prípadné Výhody s nimi spojené:

  1. na vlastnú zodpovednosť a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich plnenie zo strany Partnerského zariadenia;

  2. akékoľvek reklamácie služieb Partnerského zariadenia si Člen musí uplatniť priamo v príslušnom Partnerskom zariadení;

  3. za prípadné spory či reklamácie medzi Členom a Partnerským zariadením Prevádzkovateľ nezodpovedá;

 12. Obchodník zodpovedá za obsah informácií publikovaných na svojej webstránke zhotovenej použitím služby „Webstránka reštaurácie“. Webstránku reštaurácie si môže Obchodník vyhotoviť na základe ponúkaných šablón, po predplatení tejto služby na vybrané obdobie v mesiacoch. Svojvoľné odstránenie takto vytvorenej webstránky Obchodníkom nie je dôvodom na vrátenie prostriedkov za poskytnutie tejto služby.VIII.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať a predávať reklamný priestor/reklamu na Portáli, ako aj na všetkých web stránkach v jeho vlastníctve.

 2. Prevádzkovateľ zabezpečuje služby podľa Cenníka služieb VOP_DonAppetit.

 3. Prevádzkovateľ má právo najmä:

  1. na zaplatenie ceny za poskytnuté služby podľa Cenníka služieb, ktorý je súčasťou týchto VOP_DonAppetit

  2. prerušiť poskytovanie služieb, resp. prístup na Portál voči Obchodníkovi, ak tento zneužíva služby, alebo existuje podozrenie z ich zneužitia;

  3. na dočasnú nedostupnosť a/alebo prerušenie poskytovania Obsahu Portálu a služieb z dôvodu nečakaných okolností alebo z nedostupnosti služieb tretích strán, ktoré si Prevádzkovateľ u nich objednal, pričom Člen a ani Obchodník nemá nárok na ich náhradné plnenie za čas ich nedostupnosti;

  4. odmietnuť zverejniť údaje a informácie na Portáli alebo okamžite prestať s uverejňovaním údajov a informácií na Portáli, ak ide najmä o informácie vykazujúce známky nezákonného správania alebo škodlivého obsahu.

  5. na akúkoľvek redakčnú úpravu textových podkladov Obchodníka, ako aj na úpravu grafických podkladov, pri zachovaní grafického výzoru obchodných značiek a log;

  6. konať na základe ústnych alebo písomných inštrukcií ktoréhokoľvek zamestnanca Obchodníka alebo osoby, ktorá sa nachádza v Partnerskom zariadení a vystupuje ako zamestnanec či iná oprávnená osoba, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak;

  7. informovať Obchodníka o službách poskytovaných prostredníctvom Portálu formou e-mailov, správ na Portáli, listov a pod.

 4. Prevádzkovateľ má právo na úhradu ceny za objednané služby aj v prípade, že Obchodník si tieto služby objednal a aktívne ich nevyužíva.

 5. Prevádzkovateľ a ani tretie strany nezaručujú možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie Portálu a nezodpovedajú za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia sa na Portál a/alebo nemožnosti využívania jeho Obsahu.

 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť realizovanie a zobrazovanie reklamy na Portáli podľa uzatvorenej Zmluvy s Obchodníkom, ak:

  1. Obchodník neuhradil dohodnutú cenu za reklamu podľa Zmluvy v termíne jej splatnosti;

  2. reklama je v rozpore s platnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky;

  3. Objednaná reklama nie je v súlade s dobrými mravmi alebo ohrozuje verejný poriadok;

 7. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Obchodníkovi odmietnutie zaradenia reklamy na Portál písomnou formou v lehote do 3 dní od prijatia rozhodnutia o nezaradení reklamy na Portál. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán vykonaný elektronickými prostriedkami v zmysle ust. § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodník je povinný písomnou formou potvrdiť prijatie oznámenia.

 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejniť na Portáli hodnotenie Obchodníka, jeho Partnerských zariadení a služieb ním poskytovaných Členmi Portálu, za účelom kontroly služieb nimi poskytovaných alebo rezervovaných Členmi.

 9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zverejniť vo svojich VOP_DonAppetit platný Cenník služieb a na svojich webových stránkach Portálu platné znenie VOP_DonAppetit.
IX.

Cenník služieb a reklamy

 

 1. Cenník služieb :

Prevádzkovateľ má právo účtovať Obchodníkovi nasledovné poplatky za opakované služby:

 

 1. Balík MINI 2,90 EUR

Zahŕňa možnosť spravovať základné údaje o svojom zariadení v rozsahu kontaktných informácií, denného menu a à la carte ponuky.

 

 1. Balík KLASIK 15 EUR (mesačne)

Balík KLASIK zahŕňa možnosť spravovať údaje o svojom zariadení v rozsahu kontaktov, informácií o ponuke reštaurácie (denné menu, à la carte) s možnosťou ich tlače, reklamný text, logá, fotky a štatistické nástroje.

 

 1. Balík MAXI 25 EUR (mesačne)

Balík Pro zahŕňa možnosť spravovať údaje o svojom zariadení v rozsahu kontaktov, informácií o ponuke reštaurácie (denné menu, à la carte) s možnosťou ich tlače, reklamný text, logá, fotky, videá, štatistické nástroje, možnosť správy recenzií Členov a možnosť zvýhodneného zobrazovania v rámci Portálu.

 

 1. Rezervácie 0 EUR (mesačne)

V rámci všetkých balíkov je možné bezplatne využívať službu Rezervácií v rozsahu manažmentu on-line rezervácií a rezervačnej knihy.

 

 1. Štatistika 15 EUR (mesačne)

Spoplatnená služba štatistika umožňuje Obchodníkom získať podrobný prehľad o vyhľadávaných jedlách a návštevnosti v rámci vlastnej Prezentácie.

 

 1. Menuport 15 EUR (mesačne)

Spoplatnená služba umožňujúca distribúciu obedových menu na ďalšie portály, s ktorými má Obchodník uzatvorené zmluvy.

 

 1. Web stránka 15 EUR (mesačne)

Vytvorenie a správa web stránky na doméne don-appetit.sk s cieľom propagovať Obchodníka.

 

 1. Nahrávanie menu 15 EUR (mesačne)

Obchodník si môže objednať možnosť nahrávať 1x za týždeň menu za mesačný poplatok 15 EUR.

 

Vyššie uvedené opakované služby je možné objednať na obdobie 3, 6 alebo 12 mesiacov.

Prevádzkovateľ poskytuje Službu prechodu medzi balíkmi služieb za nasledovných podmienok :

 1. Prechod na vyšší balík služieb

  • Služba je prístupná pre aktiváciu (upgrade) a zároveň

  • Cena vyššieho balíka je minimálne na úrovni hodnoty zľavy (Obchodník má nárok na zľavu vo výške nedočerpanej hodnoty aktuálne aktivovaného balíka služieb) a zároveň

  • Deaktivácia aktuálneho balíka / aktivácia vyššieho balíka služieb prebehne v ten istý deň prechodu

 2. Prechod na nižší balík služieb

  • Služba je prístupná 7 kalendárnych dní pred uplynutím obdobia aktuálne aktivovaného balíka služieb

  • Aktivácia nižšieho balíka služieb prebehne po uplynutí lehoty predplateného aktuálneho balíka služieb

 

a jednorazové poplatky za služby podľa objednávky:

 1. Nahratie à la carte ponuky 30 EUR

Obchodník si môže objednať jednorazové nahratie ponuky à la carte. Na nahratie tejto ponuky je potrebné doručenie ponuky à la carte v elektronickej alebo papierovej podobe.

 

 1. Výroba fotografií 80 EUR

Obchodník môže požiadať Prevádzkovateľa o výrobu fotografií zariadenia. Prevádzkovateľ následne túto výrobu sprostredkuje u dohodnutého partnera. Partner Prevádzkovateľa a Obchodník si dohodnú termín a rozsah fotografovania.

 

 1. Krátke video 270 EUR

 2. Dlhé video 390 EUR

Obchodník môže požiadať Prevádzkovateľa o výrobu krátkeho (do 1 minúty) alebo dlhého videa (viac ako 1 minúta). Prevádzkovateľ následne túto výrobu sprostredkuje u dohodnutého partnera. Partner Prevádzkovateľa a Obchodník si dohodnú termín a rozsah video produkcie.

 

 1. Vytvorenie statického bannera 35 EUR

Obchodník môže požiadať Prevádzkovateľa o výrobu statického bannera. Na jeho danie môže dodať podklady. Prevádzkovateľa vyhotoví banner, ktorý zašle Obchodníkovi na schválenie.

 

 

 1. Cenník reklamy, resp. propagácie na Portáli:

Prevádzkovateľ má právo účtovať nasledovné poplatky za propagáciu na Portáli:

 1. Reklamný banner na hlavnej stránke (300 x 600 px) 15 EUR /1000 zobrazení reklamy

 2. Reklamná banner na stránke reštaurácie (300 x 300 px) 10 EUR /1000 zobrazení reklamy

 3. Reklamný banner v osobnom profile používateľa 25 EUR /1000 zobrazení reklamy

 4. Sponzorované linky 15 EUR /1000 zobrazení reklamy

 

Obchodník má možnosť nastaviť si v CMS v časti Reklama reklamné možnosti v rozsahu: druh banneru, dĺžka kampane, počet videní. Obchodník má možnosť prerušiť a opäť spustiť svoju kampaň. V prípade, že Obchodník nevyužije predplatené zobrazenie reklamy, nevzniká mu nárok na vrátenie alikvotnej čiastky peňažných prostriedkov.


 1. Služby uvedené v článku IX, bod 1. a 2. je možné uhradiť online platobnou kartou alebo bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa.


 1. Obchodník má možnosť využiť opakované platby kartou (recurent).

 2. Obchodník, ktorý si aktivoval možnosť opakovaných platieb kartou (recurent), autorizuje spoločnosť LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. na stiahnutie pravidelného predplatného služieb. Možnosť využitia opakovanej platby má neobmedzenú platnosť. V prípade, že nedôjde k úspešnému stiahnutiu opakovanej platby z akýchkoľvek dôvodov (napr. nedostatočné množstvo finančných prostriedkov, neplatné kartové údaje...), Obchodník dostane výzvu na zaplatenie poplatku za objednané služby iným spôsobom. Ak Obchodník napriek výzve neuhradí poplatok za objednané služby, Prevádzkovateľ je oprávnený služby automaticky deaktivovať po uplynutí lehoty 7 dní od skončenia platnosti poslednej predplatenej služby.

 3. Obchodník má možnosť kedykoľvek požiadať o zrušenie opakovanej platby, a to buď priamo prostredníctvom webovej stránky www.donappetit.sk, alebo zaslaním e-mailu na platby@don-appetit.sk. Služba opakovaných platieb bude ukončená k poslednému dňu lehoty obdobia, na ktoré si Obchodník uvedené služby objednal a predplatil za predpokladu, že žiadosť o zrušenie opakovaných platieb bude doručená Prevádzkovateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím predplatenej služby. V prípade, že sa tak nestane, služba bude automaticky predĺžená a Prevádzkovateľ si zúčtuje platbu na nasledovné obdobie podľa nastavených opakujúcich sa platieb (recurent), V tomto prípade Obchodník nemá nárok na vrátenie takto zúčtovaných peňažných prostriedkov.

 4. Všetky ceny uvedené v článku IX sú bez DPH. Na tieto ceny sa aplikuje sadzba DPH podľa aktuálne platnej legislatívy.

X.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Obchodník súhlasom s podmienkami používania Portálu udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s tým, že na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže byť každý telefonický rozhovor medzi Partnerským zariadením a Prevádzkovateľom zaznamenávaný Prevádzkovateľom alebo ním určenou osobou, a to na záznamové médium a následne uchovaný na záznamovom médiu, za účelom kontroly kvality služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

 2. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP_DonAppetit sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Ak by niektoré z ustanovení týchto VOP_DonAppetit bolo neplatné alebo sa takým stalo neskôr, nebude tým platnosť a účinnosť ostatných ustanovení dotknutá.

 3. Prevádzkovateľ a Obchodník sa dohodli, že na ich právny vzťah sa nepoužijú ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.

 4. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP_DonAppetit meniť a dopĺňať. Zmenené VOP_DonAppetit budú uverejnené na internetových stránkach Portálu, a to najmenej 7 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Ak Obchodník alebo Člen nesúhlasia so zmenou týchto VOP_DonAppetit sú oprávnení, a to každý jednotlivo, zrušiť svoju registráciu na Portáli. V prípade, že si Obchodník objednal od Prevádzkovateľa služby v zmysle čl. IX týchto VOP_DonAppetit, tieto je Prevádzkovateľ povinný vykonať, resp. poskytnúť podľa čl. IX VOP_DonAppetit účinného v čase, keď si Obchodník predmetné služby objednal a uhradil.

 5. Tieto VOP_DonAppetit nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 6. 2017.