Reštaurácie, denné menu, jedálne lístky, rezervácie | Don Appetit CMS VOP - obchodník a objednávateľ
Spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane údajov z cookies a ďalších technológií, za účelom hodnotenia návštevnosti webu, tvorby štatistík, oslovenia nových a existujúcich zákazníkov a ochrany vlastných práv. Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na hore uvedené účely. V nastavení vášho prehliadača môžete odmietnuť ukladanie cookies. Viac informácií o spracovaní Vašich údajov a Vašich právach nájdete v Informáciách o spracovaní osobných údajov.
clear

CMS VOP - obchodník a objednávateľ

Všeobecné obchodné podmienky

k zmluve o poskytovaní služby Don Appetit

- OBCHODNÍK A OBJEDNÁVATEĽ -

účinné od [25. 5. 2018]

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre Obchodníka a Objednávateľa (ďalej len "VOP OO") upravujú niektoré podmienky, za ktorých spoločnosť Up Slovensko, s. r. o., IČO 31 396 674, so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Bratislave I, odd: Sro, vl. 9085/B (ďalej len "Up SK"), poskytuje druhej zmluvnej strane službu Don Appetit (ďalej len "Služba"), či umožňuje čerpať ďalšie služby, a to na základe zmluvy, ktorá je uzavretá v súlade s týmito VOP OO a ktorá sa týmito VOP OO riadi (ďalej len "Zmluva OO").

1.2 "Zmluva" je Zmluva uzavretá uskutočnením Registrácie Členom, v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami k zmluve o poskytovaní služby Don Appetit - Používateľ.

1.3 "Administrátor" je Zamestnanec Up SK zodpovedný za prevádzku Portálu.

1.4 "Portál" znamená webovú aplikáciu prevádzkovanú Up SK vrátane jej obsahu, nachádzajúcu sa na webovej adrese www.donappetit.sk.

1.5 "Obsahom" sú informácie na Portáli (texty, popisy, ilustrácie, fotografie, videá, hodnotenia, recenzie a pod.) a ich prevedenie (vizuálne, grafické, dizajnové, slovné a pod.), vrátane všetkých vyobrazení, ochranných známok, ako aj všetkých databáz tvoriacich Portál. Obsah je rozdelený na verejnú a privátnu časť.

1.6 "Registrácia" je úkon, pri ktorom sú informácie o návštevníkovi Portálu zaznamenané do databázy používateľov Portálu. Informáciami, ktoré sú počas registrácie zaznamenávané, sú najmä: meno, priezvisko, e-mailová adresa a heslo používateľa. Registrácia používateľa prebieha na Portáli dvoma spôsobmi:

1.6.1 Registráciou prostredníctvom Portálu - návštevník Portálu zadá potrebné registračné údaje prostredníctvom rozhrania Portálu;

1.6.2 Registráciou prostredníctvom facebookového účtu - návštevník Portálu sa prostredníctvom Portálu prihlási k svojmu facebookovému účtu a Portál automatizovane získa potrebné registračné údaje.

1.7 "Požívateľ" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa Portál. Požívateľom môže byť:

1.7.1 Používateľ bez Registrácie - anonymný návštevník Portálu, ktorému sa zobrazuje len verejná časť Obsahu;

1.7.2 Používateľ s Registráciou.

1.8 "Člen" je Požívateľ, ktorý sa Registroval na Portáli a ktorému sa zobrazuje aj privátna časť Obsahu (napr. profil, obľúbené zariadenia a pod.).

1.9 "Obchodník" je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie za účelom poskytovania stravovacích služieb svojim zákazníkom.

1.10 "Plán" je sekcia v Portáli, kde si Obchodník vyberá rozsah služieb, ktoré si chce objednať.

1.11 "Partnerské zariadenie" je každé predajné miesto Obchodníka (aj s donáškovou službou), v ktorom Obchodník oprávnene poskytuje svoje služby alebo predáva tovar zákazníkom, a ktoré je zároveň evidované na Portáli.

1.12 "Prezentácia" je súbor informácií, ktoré prezentujú konkrétne Partnerské zariadenia na Portáli, napr.: menu, opis zariadenia, galéria obrázkov zariadenia a pod.

1.13 "Rezervácia" alebo "Rezervačná služba" je úkon, pri ktorom si Používateľ s Registráciou vopred rezervuje potrebnú kapacitu v Partnerskom zariadení Obchodníka. Za Rezerváciu je považovaná aj rezervácia, ktorú na Portáli pre Používateľa vykoná Obchodník alebo ním poverená osoba.

1.14  "Výhoda" je špeciálna ponuka, ktorá je v niektorých Partnerských zariadeniach podmienená vykonaním platnej Rezervácie a následnou návštevou daného Partnerského zariadenia Členom. Výhodou sa rozumie napr. špeciálne menu, ochutnávka, zľava, bonus alebo iná špeciálna ponuka daného Partnerského zariadenia. Každú Výhodu a prípadné ďalšie doplňujúce podmienky, ktoré sú potrebné na jej získanie (okrem odoslanej a potvrdenej Rezervácie vykonanej prostredníctvom Portálu, alebo Up SK), uverejňuje Partnerské zariadenie vo svojej Prezentácii na Portáli. Čerpanie Výhod tiež závisí od aktuálnych možností v danom Partnerskom zariadení.

1.15 "Virtuálny účet" je individuálny účet Používateľa (Člena) alebo Partnerského zariadenia evidovaný na Portáli na základe vykonanej Registrácie.

1.16 "Balík" je súbor služieb, ktorý ponúka Up SK Obchodníkovi na Portáli.

1.17 "Objednávateľ" je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá objednáva reklamu na Portáli u Poskytovateľa.

1.18 "Cenník" je zoznam cien, ktoré je Obchodník povinný hradiť Up SK za používanie služieb a Balíkov. Obchodník si rozsah služieb a Balíkov vyberá v sekcii Plán a po ich objednaní je povinný tieto uhradiť v zmysle platného Cenníka. Cenník je dostupný on-line na Portáli a stáva sa súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb, ktorá sa riadi týmito VOP OO.


2. PORTÁL DON APPETIT

2.1 Požívanie Portálu a Virtuálneho účtu ako takého, vrátane Registrácie, sa riadi zmluvou a všeobecnými obchodnými podmienkami k zmluve o poskytovaní služby Don Appetit - Používateľom odsúhlasenými pri Registrácii.

2.2 Uzatvorením zmluvy OO Obchodník získava prístup k privátnej časti Obsahu (správa Partnerských zariadení): CMS, rezervácie, distribútor, správa webu, analytické nástroje, správa reklamy. Obchodník, ktorý nepožiadal o správu Partnerských zariadení, vidí a pracuje s Portálom na úrovni Požívateľa. Obchodník, ktorý požiadal o správu aspoň jedného Partnerského zariadenia, a toto zariadenie mu bolo po overení relevantnosti schválené Administrátorom, má okrem všeobecného prístupu tiež prístup do content management systému, prostredníctvom ktorého môže editovať svoje dáta na Portáli, v prípade služby "web" aj na webe.

2.3 Iba Obchodník môže požiadať o priradenie existujúceho Partnerského zariadenia nachádzajúceho sa na Portáli k svojmu Virtuálnemu účtu. Up SK následne rozhodne o akceptovaní alebo neakceptovaní tejto žiadosti.

2.4 Ak Obchodník zistí, že Portál neobsahuje niektoré existujúce Partnerské zariadenie, môže ho na Portál zadať prostredníctvom príslušného formulára. Up SK následne rozhodne o akceptovaní alebo neakceptovaní tejto žiadosti.


3. UZAVRETIE ZMLUVY OO, REZERVÁCIA

3.1 Vyjadrením súhlasu s týmito VOP OO na portáloch Obchodník či Objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal tieto VOP OO, porozumel ich obsahu, nemá k nim námietky a vyslovuje s nimi súhlas.

3.2 Uzatvorenie Zmluvy OO je bezplatné a prebieha prostredníctvom formulára a kliknutí na tlačidlo "Uzatvoriť". Pre uzavretie zmluvy OO je nevyhnutné potvrdiť súhlas s týmito VOP OO.

3.3 Vyššie uvedeným postupom dochádza k uzavretiu zmluvy OO v písomnej forme elektronicky, a to na internetových stránkach Up SK, pričom tieto VOP OO tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy OO. Zmluva OO je uzatvorená potvrdením Up SK o uzavretí Zmluvy OO na základe prijatia formulára odoslaného prostredníctvom internetových stránok Up SK, ak v odoslanom formulári zmluvná strana potvrdila, že sa zoznámila a súhlasí s týmito VOP OO. Up SK pritom nie je povinná potvrdiť uzatvorenie Zmluvy OO a Zmluvu OO uzavrieť.

3.4 Rezerváciu môže vykonať len Člen vo vybraných Partnerských zariadeniach, ktoré sa nachádzajú na Portáli.

3.5 Obchodník potvrdí Členovi platnosť Rezervácie zaslaním správy na Portál a takisto aj na registrovanú e-mailovú adresu Člena; do okamihu tohto potvrdenia Rezervácie Rezervácia nie je platná.

3.6 Platnosť a zrušenie Rezervácie Člena:

3.6.1 Rezervácia Člena je prenosná, teda Rezerváciu v Partnerskom zariadení môžu využiť okrem Člena aj iné osoby;

3.6.2 Obchodník má právo zrušiť Členovi už potvrdenú rezerváciu s možnosťou oznámiť mu dôvod zrušenia.

3.7 Obchodník je ďalej oprávnený zmeniť ponuku menu v Partnerskom zariadení alebo aj jedálny lístok.

3.8 Up SK si vyhradzuje právo na zmenu Obsahu a právo na zmenu v prezentácii bez nutnosti predchádzajúceho kontaktovania, informovania alebo súhlasu Obchodníkov.

3.9 Obchodník udeľuje Up SK od okamihu odoslania danej časti Prezentácie na Portál do ukončenia účinnosti Zmluvy OO bezodplatnú licenciu na všetky autorské diela, ktoré sú súčasťou Prezentácie, bez obmedzenia čo do spôsobu, množstva, miesta a času použitia, na dobu určitú, obmedzenú trvaním majetkových práv k jednotlivým dielam. Up SK nie je povinná túto licenciu využiť. Licenciu je možné postúpiť, či k nej udeľovať sublicencie. Up SK je oprávnená vykonávať zmeny týchto autorských diel, akokoľvek do nich zasahovať a vytvárať odvodené diela.


4. PARTNERSKÉ ZARIADENIA A ICH HODNOTENIE

4.1 Up SK vynakladá primerané úsilie, aby všetky informácie uvedené na Portáli boli vždy aktuálne. Aktuálny zoznam Partnerských zariadení sa nachádza na Portáli a je pravidelne aktualizovaný.

4.2 Up SK nenesie zodpovednosť za funkčnosť, informácie, ochranu dát a obsah webových odkazov na webovej stránke tretích strán umiestnených v Obsahu a prezentáciách Portálu.

4.3 Obchodník je oprávnený kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s Up SK alebo ukončiť zobrazovanie Prezentácií svojich Partnerských zariadení na Portáli či zmeniť svoju ponuku. Up SK nie je povinný o tom Členov informovať.

4.4 Obchodník berie na vedomie, že každý Požívateľ môže hodnotiť Partnerské zariadenia formou recenzie (krátky text/príspevok) a/alebo tiež hodnotením formou hviezdičiek.

4.5 Hodnotenie Partnerského zariadenia bude zobrazené pod menom Člena. Obchodník prevádzkujúci Partnerské zariadenie je oprávnený na hodnotenie Člena reagovať, Up SK môže túto odpoveď na Portáli uverejniť a Člena o tejto reakcii informovať prostredníctvom e-mailu.

4.6 Up SK si váži názory a spätné väzby od Členov, návštevníkov Portálu, ako aj Obchodníkov. Názory a podnety týkajúce sa Obsahu Portálu zasielajte na e-mailovú adresu: admin@donappetit.sk. Up SK si vyhradzuje právo zaslané príspevky citovať, a to aj bez uvedenia mena odosielateľa, podľa svojho uváženia. Licencia podľa ods. 3.14 sa uplatní obdobne.


5. REKLAMA

5.1 Na Portáli môže byť zobrazovaná propagácia produktov a služieb Up SK alebo jeho zmluvných partnerov.

5.2 Reklama na Portáli sa objednáva výhradne písomnou formou prostredníctvom vyplneného formulára ("Objednávka").

5.3 Zmluva o reklame je uzatvorená, ak Objednávateľ pošle online riadne vyplnenú Objednávku z portálu - časť Plán - a Up SK Objednávku potvrdí. Za písomný prejav vôle sa považuje právny úkon zmluvných strán vykonaný elektronickými prostriedkami.

5.4 Objednávateľ zaslaním Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou Up SK, pričom cena reklamy je stanovená na základe platného Cenníka, ak sa zmluvné strany v Objednávke výslovne nedohodli inak.

5.5 Up SK je povinná realizovať a zobrazovať reklamu v termíne a v kvalite podľa dohodnutých podmienok v Objednávke Objednávateľa potvrdenej Up SK, ktorá sa považuje za zmluvu na účely reklamy.

5.6 Súhlas Objednávateľa so šírením reklamy Up SK:

5.6.1 Uzavretím zmluvy Objednávateľ súhlasí so šírením reklamy Objednávateľa na Portáli;

5.6.2 Objednávateľ potvrdzuje, že je nositeľom a oprávneným používateľom všetkých práv výrobcu, autora alebo iných osôb, potrebných na uverejnenie dát v dodanej podobe, a zároveň vyhlasuje, že neporušuje žiadne práva iných subjektov;

5.6.3 Objednávateľ potvrdzuje, že disponuje všetkými prípadnými potrebnými súhlasmi tretích osôb (autorov) s uverejnením, rozširovaním, zmenou a zásahom do reklamy a ostatnými súhlasmi potrebnými podľa príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky na prezentáciu podkladov v rámci realizácie reklamy na Portáli podľa zmluvy;

5.6.4 v prípade nepravdivosti vyhlásení Objednávateľa podľa ods. 3.6.2 a 3.6.3, je Objednávateľ zodpovedný za všetky následky z toho vyplývajúce a povinný vysporiadať všetky príslušné nároky tretích strán.

5.7 Objednávateľ, ktorý si objednal u Up SK šírenie reklamy, sa zaväzuje, že Up SK uhradí škodu, ktorá Up SK vznikne v dôsledku šírenia reklamy Objednávateľa, ak bude Up SK ako šíriteľovi reklamy podľa príslušných právnych predpisov príslušným orgánom uložená pokuta za porušenie právneho predpisu. Škodu uhradí do 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy Up SK na jej úhradu.

5.8 Objednávateľ uzavretím Zmluvy o reklame s Up SK vyhlasuje, že ním dodané podklady a informácie, ktoré Up SK použije na šírenie reklamy, v celom rozsahu zodpovedajú právnym predpisom, najmä zákonu č. 147/2001 Zb. o reklame v znení neskorších predpisov, a ďalším právnym predpisom.

5.9 Objednávateľ zodpovedá za vyhotovenie reklamy aj v prípade, že reklamu pripraví Up SK podľa podkladov a požiadaviek Objednávateľa.

5.10 Up SK si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu a zobrazovanie reklamy na Portáli podľa uzatvorenej zmluvy s Objednávateľom, ak:

5.10.1 Objednávateľ neuhradil dohodnutú cenu za reklamu podľa zmluvy v termíne jej splatnosti;

5.10.2 Reklama je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

5.10.3 Objednaná reklama nie je v súlade s dobrými mravmi alebo ohrozuje verejný poriadok.

5.11 Up SK je povinná oznámiť Objednávateľovi odmietnutie zaradenia reklamy na Portál písomnou formou v lehote do 3 dní od prijatia rozhodnutia o nezaradení reklamy na Portál. Objednávateľ je povinný písomnou formou potvrdiť prijatie predmetného oznámenia.


6. PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍKA

6.1 Obchodník má možnosť aktualizovať si základné informácie o svojom Partnerskom zariadení a/alebo Partnerských zariadeniach sám a bezplatne prostredníctvom prideleného prihlasovacieho mena a hesla získaného na základe Registrácie.

6.2 Obchodník má možnosť požiadať Up SK o aktualizáciu informácií (ako napr. menu a pod.) o jeho Partnerských zariadeniach, ktoré sa nachádzajú na Portáli za dohodnutý poplatok, ktorý je uvedený v Cenníku.

6.3 Obchodník sa zaväzuje, že nezneužije svoj Virtuálne účet, ktorý mu vznikol Registráciou, ktorý má za účelom vykonávania aktualizácie Prezentácií svojich Partnerských zariadení, a neumožní jeho použitie tretím osobám, inak v plnom rozsahu zodpovedá za škodu tým spôsobenú Up SK. V prípade akéhokoľvek podozrenia z prípadného, ​​resp. možného zneužitia svojho Virtuálneho účtu je povinný zmeniť si prihlasovacie údaje (najmä heslo), a ak je to potrebné, tak túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Up SK so žiadosťou o zmenu prihlasovacích údajov, resp. zablokovanie Virtuálneho účtu.

6.4 Obchodník sa zaväzuje okamžite informovať Up SK o akýchkoľvek zmenách v údajoch, ktoré poskytol Up SK, napr. o zmene čísla účtu, informáciu o Partnerskom zariadení Obchodníka, dočasnom uzavretí alebo otvorení nového zariadenia Obchodníka, ukončenie činnosti Obchodníka a pod. Obchodník je povinný tieto zmeny bezodkladne aktualizovať vo svojom Virtuálnom účte.

6.5 Obchodník je povinný urobiť všetko pre to, aby údaje o jeho Partnerských zariadeniach boli na Portáli v súlade so skutočnosťou.

6.6 Ak vykonáva Obchodník aktualizáciu Prezentácií svojich Partnerských zariadení sám prostredníctvom svojho Virtuálneho účtu registrovaného na Portáli, platí, že:

6.6.1. Obchodník preberá plnú zodpovednosť za Obsah uverejnený v prezentáciách svojich Partnerských zariadení evidovaných na Portáli a zaväzuje sa ochrániť Up SK pred nárokmi akejkoľvek povahy uplatňovanými voči nemu tretími osobami, a to najmä nárokmi uplatňovanými v súvislosti s nekalou súťažou a autorskými právami, prípadne Up SK uhradiť škodu spôsobenú v tejto súvislosti;

6.6.2. Obchodník sa zaväzuje neuverejňovať na Portáli podklady, údaje alebo informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi alebo ktoré ohrozujú verejný poriadok, ktoré môžu poškodiť dobré meno či dobrú povesť Up SK alebo iných osôb, ktoré sú zavádzajúce alebo nepravdivé, a ktoré môžu zasahovať do práv tretích osôb. Ak Obchodník vyššie uvedené údaje alebo informácie na Portáli uverejní, Up SK je oprávnená ich z Portálu odstrániť;

6.6.3 Obchodník nesmie konať tak, aby ohrozil funkčnosť Portálu alebo jeho Obsah;

6.7 Obchodník sa zaväzuje platiť Up SK za poskytované služby cenu podľa platného Cenníka, ak sa nedohodnú Up SK a Obchodník inak.

6.8 Obchodník, resp. jeho Partnerské zariadenia poskytujú Rezervácie a prípadne Výhody s nimi spojené za nasledovných podmienok:

6.8.1 Rezervácie a Výhody poskytuje Obchodník na vlastnú zodpovednosť a Up SK nezodpovedá za ich plnenie zo strany Obchodníka;

6.8.2 Akékoľvek reklamácie služieb Obchodníka musí Člen uplatniť priamo u Obchodníka v príslušnom Partnerskom zariadení;

6.8.3 Za prípadné spory alebo reklamácie medzi Členom a Obchodníkom Up SK nezodpovedá.


7. PRÁVA A POVINNOSTI UP SK

7.1 Up SK je oprávnená poskytovať a predávať reklamný priestor/reklamu na Portáli, ako aj na všetkých webových stránkach, ktoré prevádzkuje.

7.2 Up SK zabezpečuje služby podľa voľby Obchodníka.

7.3 Up SK má právo najmä na:

7.3.1 Zaplatenie ceny za poskytnuté služby podľa Cenníka, ak sa nedohodnú Up SK a Obchodník inak;

7.3.2 Prerušenie poskytovania služieb, resp. prístupu na Portál voči Obchodníkovi, ak zneužíva tieto služby, alebo ak je Obchodník v omeškaní s úhradou ceny akejkoľvek služby v súvislosti s Portálom, alebo ak existuje podozrenie z ich zneužitia;

7.3.3 Dočasnú nedostupnosť a/alebo prerušenie poskytovania Obsahu a služieb z dôvodu nečakaných okolností alebo kvôli nedostupnosti služieb od tretích strán, ktoré si u nich Up SK objednal, pričom Obchodník nemá nárok na ich náhradné plnenie za čas ich nedostupnosti;

7.3.4 Odmietnuť uverejniť údaje a informácie na Portáli alebo okamžite prestať s uverejňovaním údajov a informácií na Portáli, najmä ak ide o informácie uvedené v ods. 4.6.2 týchto VOP OO;

7.3.5 Akúkoľvek redakčnú úpravu textových podkladov Obchodníka, ako aj na úpravu grafických podkladov pri zachovaní grafického vzhľadu obchodných značiek a log;

7.3.6 Konať na základe ústnych alebo písomných inštrukcií ktoréhokoľvek zamestnanca Obchodníka alebo osoby, ktorá sa nachádza v Partnerskom zariadení a vystupuje ako zamestnanec alebo iná oprávnená osoba, ak nebude výslovne dohodnuté inak;

7.3.7 Informovať Obchodníka o službách poskytovaných prostredníctvom Portálu formou e-mailov, správ na Portáli, listov a pod.

7.4 Ak bude z dôvodov na strane Obchodníka Up SK trebárs i len čiastočne znemožnené poskytovať Obchodníkovi služby v dohodnutom rozsahu a ak je Up SK aktívne na Portáli s platným, zakúpeným Plánom, právo Up SK na úhradu ceny za dohodnuté služby zostáva zachované.

7.5 Up SK a ani tretie strany nezaručujú možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie Portálu a nezodpovedajú za akékoľvek priame alebo nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku nemožnosti pripojenia sa na Portál a/alebo nemožnosti využívania jeho Obsahu.

7.6 Up SK si vyhradzuje právo uverejniť na Portáli hodnotenie Obchodníka, jeho Partnerských zariadení a služieb ním poskytovaných Používateľovi Portálu za účelom kontroly služieb nimi poskytovaných alebo rezervovaných Používateľovi.

7.7 Up SK je oprávnená zrušiť Partnerskému zariadeniu Virtuálny účet na používanie Portálu, ak Partnerské zariadenie využíva Portál v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi alebo porušujú tieto VOP OO. Up SK je tiež oprávnená použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie Partnerského zariadenia, okamžité obmedzenie používania Portálu alebo zamedzenie používania Portálu voči Partnerskému zariadeniu a vyžadovať od Partnerského zariadenia okamžité zničenie všetkých prevzatých a vytlačených materiálov z Obsahu Portálu a/alebo lokalít prepojených s týmto Portálom.


8. CENOVÉ DOJEDNANIA

8.1 Rozsah jednotlivých služieb objednaných Obchodníkom je uvedený na Portáli a Up SK ho potvrdí Obchodníkovi pri potvrdení jeho objednávky. Obchodník volí rozsah služieb (Balík) na webových stránkach DonAppetit.sk. Ak Obchodník nezvolí iný rozsah služieb, bude Up SK poskytovať Balík Mini.

8.2 Up SK má nárok na odmenu za Rezerváciu prostredníctvom Portálu aj v prípade, že je rezervácia zrušená alebo nevyužitá.

8.3 Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

8.4 Up SK je oprávnená započítať svoj nárok na úhradu poplatkov podľa tohto článku proti nároku Obchodníka na preplatenie poukážok vydaných Up SK.


9. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

Ak Objednávateľ v právnych vzťahoch s Up SK vystupuje ako spotrebiteľ v zmysle §52., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), t. j. koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len na účely tohto článku "Spotrebiteľ"), platia tieto dojednania:

9.1 Nad činnosťou Up SK vykonávajú kontrolu a dohľad štátne orgány Slovenskej republiky, na ktoré je možné sa v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú ich pôsobnosť a právomoci, obracať so svojimi podnetmi.

9.2 Zmluva OO je archivovaná prostriedkami výpočtovej techniky a nie je prístupná tretím osobám.

9.3 Zmluvu OO možno uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.

9.4 Spotrebiteľ je oprávnený od Zmluvy OO odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 (štrnástich) dní od uzatvorenia Zmluvy OO.

9.5 Spotrebiteľ žiada o začatie poskytovania Služby bezprostredne po uzavretí zmluvy OO, teda ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

9.6 V prípade odstúpenia od Zmluvy OO Spotrebiteľ uhradí Up SK pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od Zmluvy OO.

9.7 V prípade, že Spotrebiteľ podáva objednávku prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku (tzn. prostredníctvom on-line objednávkového formulára umiestneného na internetovej stránke Up SK), Up SK zaistí Spotrebiteľovi možnosť vykonať objednávku vo viacerých technických krokoch, ktorých obsahom je najmä identifikácia Spotrebiteľa, zoznámenie Spotrebiteľa s objednávaným tovarom/službami, cenou a určením spôsobu úhrady a dodaním objednaného tovaru/služieb, ako aj rekapitulácia Spotrebiteľom vložených údajov a ich finálne potvrdenie.

Spotrebiteľ má právo sa kedykoľvek pred odoslaním objednávky vrátiť k už dokončovanému kroku a opraviť chyby či upraviť informácie, ktoré v jeho rámci Up SK poskytol. To neplatí pri rokovaní výlučne výmenou elektronickej pošty alebo rovnocenným spôsobom individuálnej komunikácie. Up SK zabezpečí, že objednávka bude archivovaná prostriedkami výpočtovej techniky a nebude prístupná tretím osobám. V prípade objednávky znáša náklady komunikácie na diaľku každá strana samostatne, a to v rozsahu, v akom jej skutočne vznikli.

9.8 Up SK týmto informuje Spotrebiteľa, že má právo podať návrh na začatie mimosúdneho konania vo veci spotrebiteľského sporu vzniknutého z uzatvorenej Zmluvy OO s Up SK, a to najneskôr do 1 (jedného) roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u Up SK prvýkrát. Vecne príslušným orgánom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy OO uzavretej medzi Up SK a Klientom - spotrebiteľom je Slovenská obchodná inšpekcia.


10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Obchodník či Objednávateľ berie na vedomie, že Up SK v úlohe prevádzkovateľa spracováva osobné údaje (najmä identifikačné a kontaktné údaje a údaje o plnení Zmluvy OO) fyzických osôb vystupujúcich na strane Obchodníka či Objednávateľa, prípadne tiež Obchodníka či Objednávateľa samotného, ​​ak je fyzickou osobou, a ďalej ostatných osôb zapojených do plnenia Zmluvy OO ako subjektov údajov (ďalej len na účely tohto článku "Subjekty údajov"), a to na nasledujúce účely:

10.1.1 Uzatvorenie a plnenie zmlúv s Používateľom, Obchodníkom a Objednávateľom;

10.1.2 Oslovenie nových a existujúcich zákazníkov (marketing), a to prostredníctvom bežnej aj elektronickej pošty a tiež za využitia telefónu;

10.1.3 Ochrana vlastných práv a právnych nárokov;

10.1.4 Vnútorné administratívne potreby a evidencia;

10.1.5 Tvorba štatistík;

10.1.6 Plnenie všeobecných zákonných povinností.

10.2 Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa vyššie uvedených účelov sú:

10.2.1 Pre účel podľa ods. 10.1.1 nevyhnutnosť pre plnenie Zmluvy OO vo vzťahu k údajom Obchodníka a Objednávateľa ako fyzické osoby, a vo vzťahu k údajom ďalších osôb oprávnený záujem Up SK na plnenie uzatvorených zmlúv;

10.2.2 Oprávnený záujem Up SK na rozvoji vlastného podnikania a akvizíciu nových zákazníkov pre účel podľa ods. 10.1.2;

10.2.3 Oprávnený záujem Up SK na ochranu jej právnych nárokov pre účel podľa ods. 10.1.3;

10.2.4 Oprávnený záujem Up SK na evidenciu uzavretých zmlúv pre účel podľa ods. 10.1.4,

10.2.5 Oprávnený záujem Up SK na tvorbu štatistík a evidencií Up SK pre účel podľa ods. 10.1.5;

10.2.6 Nevyhnutnosť pre plnenie zákonných povinností Up SK, najmä z oblastí daňových a účtovných pre účel podľa ods. 10.1.6.

10.3 Osobné údaje budú spracovávané po čas nevyhnutne potrebný na naplnenie účelu, respektíve na čas, po ktorý bude účel stále aktuálny, najmä:

10.3.1 Pre účel podľa ods. 10.1.1 na čas účinnosti Zmluvy OO;

10.3.2 Pre účel podľa ods. 10.1.2 najdlhšie na čas 6 (šiestich) mesiacov po ukončení účinnosti Zmluvy OO;

10.3.3 Pre účel podľa ods. 10.1.3 až 10.1.5 počas trvania premlčacej doby, vrátane doby pokrývajúcej jej prípadné zastavenie či prerušenia, zvyčajne však nie dlhšie ako 16 (šestnásť) rokov po ukončení účinnosti Zmluvy OO;

10.3.4 Pre účel podľa ods. 10.1.6 vyššie na čas plnenia príslušných zákonných povinností.

10.4 Osobné údaje Subjektu údajov budú na uvedené účely odovzdávané ďalším príjemcom v úlohe

spracovateľov. Týmito príjemcami môžu byť:

10.4.1 Orgány verejnej správy, ako sú polícia, exekútori, finančná správa, a to v prípade, keď toto nariaďuje Up SK právna povinnosť alebo keď je to nevyhnutné na ochranu práv a právnych nárokov Up SK;

10.4.2 Osoby zapojené do procesu obchodnej a marketingovej komunikácie, ako sú osoby zaisťujúce poštové a e-mailové rozposielky;

10.4.3 Osoby vystupujúce ako správcovia IT a zaisťujúce technické operácie spracovania, ako je Up Slovensko, s. r. o., so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, Slovensko, IČO 31 396 674; a

10.4.4 ďalšie kategórie príjemcov uvedené na Portáli.

10.5 Dotknuté osoby majú právo:

10.5.1 požadovať prístup k svojim osobným údajom;

10.5.2 požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov;

10.5.3 požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov;

10.5.4 požadovať vysvetlenie spracovania osobných údajov;

10.5.5 namietať proti spracovaniu osobných údajov, a to vrátane námietky proti spracovaniu na marketingové účely - túto námietku je subjekt oprávnený vzniesť už pri uzatváraní Zmluvy OO, a prípadne pri zaslaní každého jednotlivého obchodného oznámenia, alebo kedykoľvek inokedy;

10.5.6 využiť právo na prenosnosť osobných údajov; a

10.5.7 využiť právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov.

10.6 Všetky práva je možné uplatniť na nasledujúcich kontaktoch Up SK:

10.6.1 E-mail: data@up-slovensko.sk;

10.6.2 Doručovacia adresa: Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava.

10.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že informácie obsiahnuté v tomto článku 7 VOP OO nepredstavujú zmluvné dojednania (s výnimkou tohto ods. 7.7). Up SK je povinná udržiavať tieto informácie o spracovaní aktuálne, a z tohto dôvodu sa na ich zmeny neaplikujú obmedzenia a nadväzujúce práva druhej zmluvnej strany podľa ods. 8.3; Up SK je oprávnená tieto informácie zmeniť kedykoľvek a informovať o tom druhú zmluvnú stranu spôsobmi podľa ods. 8.3.


11. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy OO je Cenník služieb, ktorý je dostupný na internetových stránkach Up SK [ https://www.donappetit.sk/pages/pricing ]/ktorý je Prílohou č. 1 týchto VOP OO.

11.2 Tieto VOP OO v rozsahu vzťahov, ktoré upravujú, rušia a nahrádzajú všetky predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky vydané Up SK k zmluvám s rovnakým alebo obdobným predmetom uzatvoreným s Obchodníkom či Objednávateľom, ako aj všetky ich prílohy a dodatky.

11.3 Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej strane písomne ​​zmeny všetkých skutočností, najmä identifikačných údajov a ďalšie zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie Zmluvy OO.

11.4 Zmluva OO môže byť menená či doplňovaná len písomnými dodatkami odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami.

11.5 Up SK je oprávnená jednostranne meniť a dopĺňať tieto VOP OO a Cenník služieb. O všetkých takýchto vykonaných zmenách informuje Up SK druhú zmluvnú stranu prostredníctvom Portálu, na internetových stránkach Up SK, e-mailom či listom v listovej podobe, prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najmenej 1 (jeden) mesiac pred nadobudnutím ich účinnosti. Vo vzťahu k zmenám VOP OO je druhá zmluvná strana oprávnená v tejto lehote Zmluvu OO vypovedať s účinnosťou ku dňu doručenia výpovede Up SK, ak nesúhlasí so zmenami. Ak tak neurobí, má sa za to, že so zmenami súhlasí. Vo vzťahu k zmenám Cenníka služieb je druhá zmluvná strana v prípade nesúhlasu oprávnená ukončiť Zmluvu OO výpoveďou doručenou Up SK do 1 (jedného) mesiaca od oznámenia zmeny Cenníka služieb; Up SK oprávnená Zmluvu OO vypovedať s účinnosťou odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane v prípade, že druhá zmluvná strana sa zmenou Cenníka služieb nesúhlasí a zároveň Zmluvu OO nevypovie.