Reštaurácie, denné menu, jedálne lístky, rezervácie | Don Appetit Všeobecné obchodné podmienky – používateľ
Spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane údajov z cookies a ďalších technológií, za účelom hodnotenia návštevnosti webu, tvorby štatistík, oslovenia nových a existujúcich zákazníkov a ochrany vlastných práv. Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na hore uvedené účely. V nastavení vášho prehliadača môžete odmietnuť ukladanie cookies. Viac informácií o spracovaní Vašich údajov a Vašich právach nájdete v Informáciách o spracovaní osobných údajov.
clear

Všeobecné obchodné podmienky – používateľ

Všeobecné obchodné podmienky

k zmluve o poskytovaní služby Don Appetit

- POUŽÍVATEĽ -

účinné od [25. 5. 2018]

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto podmienky (ďalej len "VOP") stanovujú podrobné podmienky, za ktorých spoločnosť Up Slovensko s. r. o., IČO 31 396 674, so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, odd: Sro, vl. 9085/B      (ďalej len "Up SK"), poskytuje druhej zmluvnej strane službu Don Appetit (ďalej len "Služba"), čo umožňuje čerpať ďalšie služby, a to na základe zmluvy, ktorá je uzavretá v súlade s týmito VOP a ktorá sa týmito VOP riadi (ďalej len "Zmluva").

1.2 "Administrátor" je Zamestnanec Up SK zodpovedný za prevádzku Portálu.

1.3 "Portál" znamená webovú aplikáciu prevádzkovanú Up SK vrátane jej obsahu, nachádzajúcu sa na webovej adrese www.donappetit.sk.

1.4 "Obsahom" sú informácie na Portáli (texty, popisy, ilustrácie, fotografie, videá, hodnotenia, recenzie a pod.) a ich prevedenie (vizuálne, grafické, dizajnové, slovné a pod.), vrátane všetkých vyobrazení, ochranných známok, ako aj všetkých databáz tvoriacich Portál. Obsah je rozdelený na verejnú a privátnu časť.

1.5 "Registrácia" je úkon, pri ktorom sú informácie o návštevníkovi Portálu zaznamenané do databázy používateľov Portálu. Informáciami, ktoré sú počas registrácie zaznamenávané, sú najmä: meno, priezvisko, e-mailová adresa a heslo používateľa. Registrácia používateľa prebieha na Portáli dvoma spôsobmi:

1.5.1 Registráciou prostredníctvom Portálu - návštevník Portálu zadá potrebné registračné údaje prostredníctvom rozhrania Portálu;

1.5.2 Registráciou prostredníctvom facebookového účtu - návštevník Portálu sa prostredníctvom Portálu prihlási k svojmu facebookovému účtu a Portál automatizovane získa potrebné registračné údaje.

1.6 "Používateľ" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa Portál. Používateľom môže byť:

1.6.1 Používateľ bez Registrácie - anonymný návštevník Portálu, ktorému sa zobrazuje len verejná časť Obsahu;

1.6.2 Používateľ s Registráciou.

1.7 "Člen" je Používateľ, ktorý sa Registroval na Portáli a ktorému sa zobrazuje aj privátna časť Obsahu (napr. profil, obľúbené zariadenia a pod.).

1.8 "Obchodník" je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie za účelom poskytovania stravovacích služieb svojim zákazníkom. 1.9 "Partnerské zariadenie" je každé predajné miesto Obchodníka (aj s donáškovou službou), v ktorom Obchodník oprávnene poskytuje svoje služby alebo predáva tovar zákazníkom, a ktoré je zároveň evidované na Portáli.

1.10 "Prezentácia" je súbor informácií, ktoré prezentujú konkrétne Partnerské zariadenia na Portáli, napr.: menu, opis zariadenia, galéria obrázkov zariadenia a pod.

1.11 "Rezervácia" alebo "Rezervačná služba" je úkon, pri ktorom si Používateľ s Registráciou vopred rezervuje potrebnú kapacitu v Partnerskom zariadení Obchodníka. Za Rezerváciu je považovaná aj rezervácia, ktorú na Portáli pre Používateľa vykoná Obchodník alebo ním poverená osoba.

1.12 "Výhoda" je špeciálna ponuka, ktorá je v niektorých Partnerských zariadeniach podmienená vykonaním platnej Rezervácie a následnou návštevou daného Partnerského zariadenia Členom. Výhodou sa rozumie napr. špeciálne menu, ochutnávka, zľava, bonus alebo iná špeciálna ponuka daného Partnerského zariadenia. Každú Výhodu a prípadné ďalšie doplňujúce podmienky, ktoré sú potrebné na jej získanie (okrem odoslanej a potvrdenej Rezervácie vykonanej prostredníctvom Portálu alebo Up SK), uverejňuje Partnerské zariadenie vo svojej Prezentácii na Portáli. Čerpanie Výhod tiež závisí od aktuálnych možností v danom Partnerskom zariadení.

1.13 "Virtuálny účet" je individuálny účet Používateľa (Člena) alebo Partnerského zariadenia evidovaný na Portáli na základe vykonanej Registrácie.


2. PORTÁL DON APPETIT

2.1 Portál prezentuje informácie o Partnerských zariadeniach a ich ponuke Používateľom a zároveň im ponúka aj ďalšie pokročilé možnosti, ako napr. pridávanie hodnotenia a recenzií zariadení, spoločný výber zariadenia skupinou používateľov formou hlasovania, rezerváciu, agregáciu informácií, tvorbu vlastnej webovej stránky, analytické a reklamné služby.

2.2 Používanie verejnej časti Obsahu nie je zo strany Portálu žiadnym spôsobom podmienené Registráciou.

2.3 Vykonaním Registrácie je Používateľovi vytvorený Virtuálne účet, prostredníctvom ktorého Používateľ získava prístup k privátnej časti Obsahu: informáciám o svojom profile, svojim recenziám, hlasovaniam, hodnoteniam reštaurácií, svojmu okruhu, t. j. k priateľom, s ktorými komunikuje prostredníctvom Portálu.

2.4 Ak Používateľ zistí, že Portál neobsahuje niektoré existujúce Partnerské zariadenie, môže ho na Portál zadať prostredníctvom príslušného formulára. Up SK následne rozhodne o akceptovaní alebo neakceptovaní tejto žiadosti.


3. REGISTRÁCIA A UZAVRETIE ZMLUVY, REZERVÁCIA

3.1 Vykonaním Registrácie Používateľ potvrdzuje, že si prečítal tieto VOP, porozumel ich obsahu, nemá k nim námietky a vyslovuje s nimi súhlas.

3.2 Registrácia Používateľa je bezplatná a prebieha prostredníctvom registračného formulára a kliknutia na tlačidlo "Registrovať". Návštevník musí zadať: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, heslo a potvrdiť súhlas s týmito VOP.

3.3 Jedna fyzická osoba môže byť na Portáli Registrovaná iba raz, a to len s platnou e-mailovou adresou.

3.4 Registráciou dochádza k uzavretiu zmluvy v písomnej forme elektronicky, a to na internetových stránkach Up SK, pričom tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zmluva je uzatvorená potvrdením Up SK o uzavretí zmluvy na základe prijatia registračného formulára odoslaného prostredníctvom internetových stránok Up SK, ak v odoslanom formulári zmluvná strana potvrdila, že sa zoznámila a súhlasí s týmito VOP. Up SK pritom nie je povinná potvrdiť uzatvorenie zmluvy a Zmluvu uzavrieť.

3.5 Rezerváciu môže vykonať len Člen vo vybraných Partnerských zariadeniach, uvedených na Portáli.

3.6 Postup vytvorenia Rezervácie prostredníctvom rezervačného formulára je nasledujúci:

3.6.1 Člen si na Portáli vyberie z ponuky Partnerských zariadení to, ktoré umožňuje Rezerváciu, a klikne na jeho rezervačný formulár, na ktorý sa môže pripojiť buď zo stránky daného Partnerského zariadenia, alebo zo svojho účtu;

3.6.2 Člen zadá počet osôb, dátum a čas rezervácie;

3.6.3 Člen potvrdí Rezerváciu kliknutím na tlačidlo "Rezervovať";

3.6.4 Obchodník následne potvrdí Členovi platnosť Rezervácie zaslaním správy na Portál a takisto aj na registrovanú e-mailovú adresu Člena; až po tomto potvrdení Rezervácie je Rezervácia platná.

3.7 Up SK zašle Členovi:

3.7.1 Jednu hodinu pred zadaným časom Rezervácie e-mail s pripomienkou ohľadom blížiacej sa Rezervácie;

3.7.2 Tri hodiny po zadanom čase Rezervácie e-mail so žiadosťou o hodnotení navštíveného Partnerského zariadenia.

3.8 Platnosť a zrušenie Rezervácie Člena:

3.8.1 Rezervácia Člena je prenosná, teda Rezerváciu v Partnerskom zariadení môžu využiť okrem Člena aj iné osoby;

3.8.2 Pri výbere dátumu a času Rezervácie je nutné, aby sa Člen riadil otváracím časom a prípadnými doplňujúcimi podmienkami zvoleného Partnerského zariadenia;

3.8.3 Vykonanú Rezerváciu možno zrušiť len prostredníctvom Portálu;

3.8.4 Obchodník má právo zrušiť Členovi už potvrdenú rezerváciu s možnosťou oznámiť mu dôvod zrušenia.

3.9 Obchodník je ďalej oprávnený zmeniť ponuku menu v Partnerskom zariadení alebo aj jedálny lístok.

3.10 Up SK nie je zodpovedná za škody spôsobené Členovi v prípade

3.10.1 Zmätočnej, nedostatočnej alebo absentujúcej komunikácie zo strany Obchodníka;

3.10.2 Nedostupnosti rezervovaného miesta v Partnerskom zariadení, a to vrátane dôvodov vyčerpania kapacity alebo nedostupnosť Partnerského zariadenia ako takého.

3.11 Up SK si vyhradzuje právo na zmenu Obsahu a právo na zmenu v prezentácii bez nutnosti predchádzajúceho kontaktovania, informovania alebo súhlasu Členov.

3.12 Zmluvný vzťah medzi Členom a Up SK v súlade s týmito VOP trvá po dobu platnosti Registrácie Člena na Portáli.

3.13 Člen môže kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť svoju Registráciu na Portáli prostredníctvom:

3.13.1 tlačidla "Zmazať účet na portáli" vo svojom Virtuálnom účte;

3.13.2 svojej žiadosti o zrušenie Registrácie zaslanej na e-mailovú adresu: info@donappetit.sk.

3.14 Po dobu Registrácie a po jej ukončení má Up SK nárok naďalej používať Obsah (napr. hodnotenia, recenzie a pod.), ktorý Člen na Portál zapísal počas trvania Registrácia. Up SK bude Obsah zrušených Členov Portálu prezentovať pod jednotnou anonymnou registráciou Portálu. Pre tieto účely udeľuje Člen Up SK od okamihu odoslania danej časti Obsahu na Portál bezodplatnú licenciu na všetky autorské diela, ktoré sú súčasťou Obsahu, bez obmedzenia čo do spôsobu, množstva, miesta a času použitia, na dobu určitú obmedzenú trvaním majetkových práv k jednotlivým dielam . Up SK nie je povinná túto licenciu využiť. Licenciu je možné postúpiť, či k nej udeľovať sublicencie. Up SK je oprávnená vykonávať zmeny týchto autorských diel, akokoľvek do nich zasahovať a vytvárať odvodené diela.

3.15 Up SK môže kedykoľvek zrušiť Registráciu bez ďalšieho upozornenia ktorémukoľvek Členovi:

3.15.1 Ak sa domnieva odôvodnene, že Člen porušuje tieto VOP;

3.15.2 Ak Člen opakovane uskutočnil Rezervácie bez toho, aby ich v príslušnom Partnerskom zariadení uplatnil; za porušenie týchto VOP sa nepovažuje, ak Člen zruší už prevedenú Rezerváciu pred uvedeným časom Rezervácie, a to prostredníctvom Portálu;

3.15.3 Ak sa Člen snaží neoprávnene získať Výhody;

3.15.4 Ak je Člen Registrovaný pod neplatnou e-mailovou adresou;

3.15.5 Ak je Člen dlhšie ako 12 mesiacov neaktívny.

3.16 V prípade zrušenia Registrácie zo strany Up SK, nebudú Používateľovi žiadnym spôsobom nahradené prípadné Výhody, na ktoré by mal ako Člen nárok.


4. HODNOTENIE PARTNERSKÝCH ZARIADENÍ

4.1 Up SK vynakladá primerané úsilie, aby všetky informácie uvedené na Portáli boli vždy aktuálne. Aktuálny zoznam Partnerských zariadení sa nachádza na Portáli a je pravidelne aktualizovaný.

4.2 Up SK nenesie zodpovednosť za funkčnosť, informácie, ochranu dát a obsah webových odkazov na webovej stránke tretích strán umiestnených v Obsahu a v prezentáciách na Portáli.

4.3 Používateľ môže ohodnotiť jedno Partnerské zariadenie aj opakovane. Hodnotenie nie je podmienené Rezerváciou prostredníctvom Portálu.

4.4 Každý Používateľ môže v ľubovoľnom čase hodnotiť Partnerské zariadenia formou recenzie (krátky text/príspevok) a/alebo tiež hodnotením formou hviezdičiek.

4.5 Hodnotenie Partnerského zariadenia bude zobrazené pod menom Člena. Obchodník prevádzkujúci Partnerské zariadenie je oprávnený na hodnotenie Člena reagovať, Up SK môže túto odpoveď na Portáli uverejniť a Člena o tejto reakcii informovať prostredníctvom e-mailu.

4.6 Up SK si vyhradzuje právo hodnotenie Člena neuverejniť alebo zmazať:

4.6.1 Ak získa podozrenie, že ide o hodnotenie založené na fiktívnej Rezervácii;

4.6.2 Ak hodnotenie obsahuje vulgárne výrazy, ak bude zjavne nepravdivé, alebo ak nebude k veci.

4.7 Up SK si váži názory a spätné väzby od Členov, návštevníkov Portálu, ako aj Obchodníkov. Názory a podnety týkajúce sa Obsahu Portálu zasielajte na e-mailovú adresu: infoadmin@donappetit.sk. Up SK si vyhradzuje právo zaslané príspevky citovať, a to aj bez uvedenia mena odosielateľa, podľa svojho uváženia. Licencia podľa ods. 3.14 sa uplatní obdobne.


5. POSTAVENIE POUŽÍVATEĽA

5.1 Používateľ súhlasí s tým, že Up SK nenesie žiadnu zodpovednosť za sprístupnený a zverejnený Obsah, nezodpovedá ani za jeho gramatickú či faktickú správnosť.

5.2 Každý Používateľ využíva Portál a jeho obsah na vlastné riziko. Up SK nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií umiestnených na Portáli ani informácií umiestnených na lokalitách prepojených s týmto Portálom.

5.3 Up SK nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody a ujmy ani ušlý zisk, ktoré by mohli Používateľom alebo akýmkoľvek tretím stranám vzniknúť, alebo ktoré vznikli, na základe využitia týchto informácií, resp. Obsahu Portálu.

5.4 Up SK nezodpovedá za škodu a ujmu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s používaním Portálu a jeho Obsahu, resp. ktorá by mohla vzniknúť, či vznikla, na počítači, prostredníctvom ktorého sa Používateľ snažil na lokality prepojené s Portálom vstúpiť, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

5.5 Aj napriek snahe Up SK a dodávateľov Up SK môže dôjsť k výpadkom pripojenia, a teda nebude zabezpečené bezchybné fungovanie Portálu. V takýchto výnimočných situáciách Portálu Up SK nezodpovedá za akékoľvek priame či nepriame škody a ujmy vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia sa k Portálu a/alebo nemožnosti využívania jeho Obsahu.

5.6 Používateľ sa zaväzuje, že pri používaní Portálu sa bude riadiť platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, bude vždy konať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito VOP, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno Up SK, Partnerských zariadení a ani ostatných Používateľov Portálu.

5.7 Používateľ je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo.

5.8 Up SK si vyhradzuje právo odstraňovať časť Obsahu, ktorý je podľa Up SK vulgárny, urážajúci, hanlivý, obscénny alebo inak neprijateľný, alebo ktorý poškodzuje dobré meno Up SK a/alebo Portálu, alebo znižuje kvalitu služieb. Up SK si tiež vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek Obsah Portálu porušujúci práva tretích osôb a obsah nesúvisiaci so zameraním Portálu. Up SK si ďalej vyhradzuje právo zablokovať zmeny Obsahu Portálu osobami, ktoré na Portáli uverejnili neprijateľný obsah.


6. PRÁVA A POVINNOSTI UP SK

6.1 Up SK má právo najmä na:

6.1.1 Prerušenie poskytovania služieb, resp. prístupu na Portál, ak sa táto služba zneužíva, alebo ak existuje podozrenie z jej zneužitia;

6.1.2 Dočasnú nedostupnosť a/alebo prerušenie poskytovania Obsahu a služieb z dôvodu nečakaných okolností, alebo kvôli nedostupnosti služieb od tretích strán, ktoré si u nich Up SK objednal, pričom Používateľ nemá nárok na ich náhradné plnenie za čas ich nedostupnosti;

6.1.3 Odmietnutie uverejniť údaje a informácie na Portáli alebo okamžite prestať s uverejňovaním údajov a informácií na Portáli.

6.2 Up SK a ani tretie strany nezaručujú možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie Portálu a nezodpovedajú za akékoľvek priame alebo nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku nemožnosti pripojenia sa k Portálu a/alebo nemožnosti využívania jeho Obsahu.

6.3 Up SK je oprávnená zrušiť Používateľovi Virtuálny účet na používanie Portálu, ak Používateľ využíva Portál v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi, alebo porušuje tieto VOP. Up SK je tiež oprávnená použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie Používateľa, okamžité obmedzenie používania Portálu alebo zamedzenie používania Portálu voči Používateľovi a vyžadovať od Používateľa okamžité zničenie všetkých prevzatých a vytlačených materiálov z Obsahu Portálu a/alebo lokalít prepojených s týmto Portálom.


7. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

Ak Používateľ v právnych vzťahoch s Up SK vystupuje ako spotrebiteľ v zmysle § 52 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), t. j. koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len na účely tohto článku "Spotrebiteľ"), platia tieto dojednania:

7.1 Nad činnosťou Up SK vykonávajú kontrolu a dohľad štátne orgány Slovenskej republiky, na ktoré je možné sa v súlade právnymi predpismi, ktoré upravujú ich pôsobnosť a právomoci, obracať so svojimi podnetmi.

7.2 Zmluva je archivovaná prostriedkami výpočtovej techniky a nie je prístupná tretím osobám.

7.3 Zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

7.4 Spotrebiteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 (štrnástich) dní od uzavretia zmluvy.

7.5 Spotrebiteľ žiada o začatie poskytovania Služby bezprostredne po uzavretí zmluvy, teda ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

7.6 V prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ uhradí Up SK pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.

7.7 V prípade, že Spotrebiteľ podáva objednávku prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku (tzn. prostredníctvom on-line objednávkového formulára umiestneného na internetovej stránke Up SK), Up SK zaistí Spotrebiteľovi možnosť vykonať objednávku vo viacerých technických krokoch, ktorých obsahom je najmä identifikácia Spotrebiteľa, zoznámenie Spotrebiteľa s objednávaným tovarom/službami, cenou a určením spôsobu úhrady a dodaním objednaného tovaru/služieb, ako aj rekapitulácia Spotrebiteľom vložených údajov a ich finálne potvrdenie. Spotrebiteľ má právo sa kedykoľvek pred odoslaním objednávky vrátiť k už dokončovanému kroku a opraviť chyby či upraviť informácie, ktoré v jeho rámci Up SK poskytol. To neplatí pri rokovaní výlučne výmenou elektronickej pošty alebo rovnocenným spôsobom individuálnej komunikácie. Up SK zabezpečí, že objednávka bude archivovaná prostriedkami výpočtovej techniky a nebude prístupná tretím osobám. V prípade objednávky znáša náklady komunikácie na diaľku každá strana samostatne, a to v rozsahu, v akom jej skutočne vznikli.

7.8 Up SK týmto informuje Spotrebiteľa, že má právo podať návrh na začatie mimosúdneho konania vo veci spotrebiteľského sporu vzniknutého z uzatvorenej Zmluvy s Up SK, a to najneskôr do 1 (jedného) roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u Up SK prvýkrát. Vecne príslušným orgánom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy uzatvorenej medzi Up SK a Klientom - spotrebiteľom je Slovenská obchodná inšpekcia.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Používateľ berie na vedomie, že Up SK v úlohe prevádzkovateľa spracováva osobné údaje (najmä identifikačné a kontaktné údaje a údaje o plnení zmluvy) Používateľa (ďalej len na účely tohto článku "Dotknutá osoba"), a to na nasledujúce účely:

8.1.1 Uzavretie a plnenie zmlúv s Používateľmi;

8.1.2 Oslovenie nových a existujúcich zákazníkov (marketing), a to prostredníctvom bežnej i elektronickej pošty a tiež za využitia telefónu;

8.1.3 Ochrana vlastných práv a právnych nárokov;

8.1.4 Vnútorné administratívne potreby a evidencia;

8.1.5 Tvorba štatistík;

8.1.6 Plnenie všeobecných zákonných povinností.

8.2 Právnymi základmi pre spracovanie osobných údajov podľa vyššie uvedených účelov sú:

8.2.1 Pre účel podľa ods. 8.1.1 nevyhnutnosť pre plnenie Zmluvy vo vzťahu k údajom Používateľa;

8.2.2 Oprávnený záujem Up SK o rozvoj vlastného podnikania a akvizíciu nových zákazníkov pre účel podľa ods. 8.1.2;

8.2.3 Oprávnený záujem Up SK na ochranu jej právnych nárokov pre účel podľa ods. 8.1.3;

8.2.4 Oprávnený záujem Up SK na evidenciu uzavretých zmlúv pre účel podľa ods. 8.1.4,

8.2.5 Oprávnený záujem Up SK na tvorbu štatistík a evidencií Up SK pre účel podľa ods. 8.1.5;

8.2.6 Nevyhnutnosť pre plnenie zákonných povinností Up SK, najmä z oblasti daňovej a účtovnej, pre účel podľa ods. 8.1.6.

8.3 Osobné údaje budú spracovávané na čas nevyhnutne potrebný na naplnenie účelu, respektíve na čas, po ktorý bude účel stále aktuálny, najmä:

8.3.1 Pre účel podľa ods. 8.1.1 na čas účinnosti zmluvy;

8.3.2 Pre účel podľa ods. 8.1.2 najdlhšie na čas 6 (šiestich) mesiacov po ukončení účinnosti Zmluvy;

8.3.3 Pre účel podľa ods. 8.1.3 až 8.1.5 počas trvania premlčacej doby, vrátane doby pokrývajúcej jej prípadné zastavenie či prerušenie, zvyčajne však nie dlhšie ako 16 (šestnásť) rokov po ukončení účinnosti Zmluvy;

8.3.4 Pre účel podľa ods. 8.1.6 na čas plnenia príslušných zákonných povinností.

8.4 Osobné údaje budú na uvedené účely odovzdávané iným príjemcom v úlohe správcov a spracovateľov. Týmito príjemcami môžu byť:

8.4.1 Orgány verejnej správy, ako sú polícia, exekútori, finančná správa, a to v prípade, keď toto nariaďuje Up SK právna povinnosť, alebo keď je to nevyhnutné na ochranu práv a právnych nárokov Up SK;

8.4.2 Osoby zapojené do procesu obchodnej a marketingovej komunikácie, ako sú osoby zaisťujúce poštové a e-mailové rozposielky;

8.4.3 Osoby vystupujúce ako správcovia IT a zaisťujúce technické operácie spracovania, ako je Up Slovensko s. r. o., so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 31396674;

8.4.4 Ďalšie kategórie príjemcov uvedené na Portáli.

8.5 Dotknuté osoby majú právo:

8.5.1 Požadovať prístup k svojim osobným údajom;

8.5.2 Požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov;

8.5.3 Požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov;

8.5.4 Požadovať vysvetlenie spracovania osobných údajov;

8.5.5 Vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, a to vrátane námietky proti spracovaniu na marketingové účely - túto námietku je subjekt oprávnený vzniesť už pri uzatváraní zmluvy, a prípadne pri zaslaní každého jednotlivého obchodného oznámenia, alebo kedykoľvek inokedy;

8.5.6 Využiť právo na prenos osobných údajov; a

8.5.7 Využiť právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov  Úradu pre ochranu osobných údajov.

8.6 Všetky práva je možné uplatniť na nasledujúcich kontaktoch Up SK:

                 8.6.1 E-mail: data@up-slovensko.sk

8.6.2 Doručovacia adresa: Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava.

8.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že informácie obsiahnuté v tomto článku 8 VOP nepredstavujú zmluvné dojednania (s výnimkou tohto ods. 8.7). Up SK je povinná udržiavať tieto informácie o spracovaní aktuálne, a z tohto dôvodu sa na ich zmeny neaplikujú obmedzenia a nadväzujúce práva druhej zmluvnej strany podľa ods. 9.4; Up SK je oprávnená tieto informácie zmeniť kedykoľvek a informovať o tom druhú zmluvnú stranu spôsobmi podľa ods. 9.4.


9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Tieto VOP v celom rozsahu rušia a nahrádzajú všetky predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky vydané Up SK k zmluvám s rovnakým alebo obdobným predmetom uzatvoreným s Používateľom, ako aj všetky ich prílohy a dodatky.

9.2 Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej strane písomne ​​zmeny všetkých skutočností, najmä identifikačných údajov a ďalšie zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie zmluvy.

9.3 Zmluva môže byť menená či doplňovaná len písomnými dodatkami odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami.

9.4 Up SK je oprávnená jednostranne meniť a dopĺňať tieto VOP. O všetkých takýchto vykonaných zmenách informuje Up SK druhú zmluvnú stranu prostredníctvom Portálu, na internetových stránkach Up SK, e-mailom či listom v listinnej podobe, prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najmenej 1 (jeden) mesiac pred nadobudnutím ich účinnosti. Vo vzťahu k zmenám VOP je druhá zmluvná strana oprávnená v tejto lehote Zmluvu vypovedať s účinnosťou ku dňu doručenia výpovede Up SK, ak nesúhlasí so zmenami. Ak tak neurobí, má sa za to, že so zmenami súhlasí.